Na območju Občine Sevnica je izvajalec javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode  Komunala d.o.o. Sevnica. Izvajalec javne službe upravlja kanalizacijski sistem Sevnica-Boštanj, kanalizacijski sistem Gabrijele, kanalizacijski sistem Orehovo in kanalizacijski sistem Kompolje.

 

V spodnji tabeli je prikazano število priključkov in število oseb, vključenih v odvajanje odpadnih voda ločeno po posameznih kanalizacijskih sistemih:

 

ŠT. KANALIZACIJSKI SISTEMI ŠT. OSEB ŠT. PRIKLJUČKOV
 

 

  gospodinjstva gospodarstvo
1.

SEVNICA

(OD1.10.10)

4131 985 228
2. BOŠTANJ
(od 1.10.10)
760 235 37
3. LOG
(od 1.1.2012)
272 71  
4. GABRIJELE
(1.8.08)
128 41  
5. OREHOVO
(v fazi priključevanja)
     
6. KOMPOLJE
(1.3.08)
63 17  
  SKUPAJ 5354 1349  

 

Tekom leta 2014 in 2015 so se izvajala dela za priključitev uporabnikov v naselju Orehovo in urejala dokumentacija za priključitev na novozgrajeni kanalizacijski sistem Orehovo. Priključitve so še v teku.

 

Na javno kanalizacijsko omrežje je priključenih 1614 kanalizacijskih priključkov (iz gospodinjstev in gospodarstva, javnih ustanov), kar pomeni, da je odvajanje odpadnih voda preko kanalizacije urejeno pri 5354 osebah oz. 30 % vseh prebivalcev v Občini Sevnica.

 

Kontakti

URŠKA JAMŠEK          

vodja odvajanja in čiščenja odpadnih voda

T: 07 81 64 710

urska.jamsek@komunala-sevnica.si

 

STOJAN ŽULIČ           

upravljavec čistilnih naprav in kanalizacije

T: 07 81 64 707

M: 041 889 682

stojan.zulic@komunala-sevnica.si

 

DEŽURSTVO   

M: 051 366 108