Uskladitev cen komunalnih storitev

Nazaj

Ceniki

Komunala d.o.o. Sevnica je s 1. majem 2023 uskladila cene komunalnih storitev na osnovi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) in izdelanih elaboratov za posamezno javno službo za leto 2023.

Nove potrjene in zaračunane cene je s sklepom št. 3541-0007/2023 potrdil Občinski svet Občine Sevnica, ki je potrdil tudi stopnjo subvencije najemnine za uporabo javne infrastrukture. Subvencija predstavlja prihodek, ki ga Občina Sevnica nameni pokrivanju stroška najemnine pri gospodinjstvih in javnih ustanovah, zaradi česar so zaračunane cene tem uporabnikom nižje od potrjene cene

Uskladile so se cene naslednjih komunalnih storitev:

  • Oskrba s pitno vodo: uskladitev cene storitve (vodarina) in cene omrežnine;
  • Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode: uskladitev cene storitve in cene omrežnine;
  • Čiščenje komunalne odpadne vode: uskladitev cene storitve čiščenja odpadne vode; cena omrežnine v gospodarstvu in storitvenih dejavnostih se uskladi, potrjena cena omrežnine v gospodinjstvih in javnih ustanovah ostaja nespremenjena;
  • Ravnanje s komunalnimi odpadki: uskladitev cene in količin zbiranja komunalnih odpadkov (storitev in javna infrastruktura), zbiranja bioloških odpadkov – storitev in količina; cena storitve obdelave komunalnih odpadkov ostaja nespremenjena, uskladijo se le količine;
     

Gospodarska javna služba 

- omrežnina -   

Stopnja subvencije

(gospodinjstva, 

javne ustanove)

Oskrba s pitno vodo

0 %

Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode

64,0 %

Čiščenje komunalne odpadne vode

70,1 %

Ravnanje z odpadki

0 %

 

Novi ceniki komunalnih storitev so objavljeni:

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 07/81 64 724.

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000