Ustanovitev podjetja in kratka zgodovina
Začetek izvajanja komunalne dejavnosti v občini Sevnica sega v leto 1954, ko se je ustanovil zavod ''Komunala'' Sevnica. Sledi obdobje preimenovanj podjetja v Komunalno podjetje ''Komunala'' Sevnica, Stanovanjsko skupnost Sevnica in nato Obrtni servis Sevnica, ki se je leta 1966 združilo z istega leta ustanovljenim Komunalnim stanovanjskim podjetjem Sevnica. Z letom 1976 se je podjetje pričelo reorganizirati tako, da je bila iz dejavnosti izločena stanovanjska in tako je v letu 1980 nastalo podjetje Komunala Sevnica p.o.. Na podlagi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Ur.l. RS, št. 106/05, 19/08, 37/08, UPB2 – Ur.l. RS, št. 25/09, 63/11) podjetje od leta 1994 dalje posluje pod nazivom Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, s sedežem v Sevnici, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica. S tem odlokom je Komunala d.o.o. Sevnica v celoti postala last Občine Sevnica.

 

 

Dejavnosti podjetja
Izvajamo gospodarske javne službe, ki so hkrati glavne dejavnosti podjetja. Njihova osnovna značilnost je, da so neprofitne in namenjene zagotavljanju osnovnih javnih dobrin. Gre za proizvode oziroma storitve, ki jih mora podjetje neprekinjeno zagotavljati ob enakih pogojih vsem uporabnikom, ne glede na stroške in po cenah, ki jih določa in nadzira lokalna skupnost. Poleg glavnih dejavnosti izvajamo še druge dejavnosti komunalnega značaja, kjer veljajo načela tržnega gospodarstva in so ustvarjene predvsem zaradi pridobivanja dobička v in zunaj podjetja. Dobiček naj bi bil namenjen razvoju podjetja in širitvi dejavnosti. V tem smislu Komunala d.o.o. Sevnica prevzema vlogo investitorja (priprava, vodenje investicij, inženirske storitve) in gradnjo infrastrukture iz področja dejavnosti podjetja.

 

 

Dejavnosti podjetja so naslednje: 

a) glavne dejavnosti:

 • oskrba s pitno vodo
 • ravnanje z odpadki
 • odvajanje in čiščenje odpadnih voda
 • pogrebne in pokopališke storitve
 • javna snaga, urejanje javnih površin
 • vzdrževanje občinskih cest 

b) druge dejavnosti komunalnega značaja:

 • oskrba s toplotno energijo (proizvodnja in distribucija pare in tople vode)
 • gradnja in rekonstrukcija vodovodnih, kanalizacijskih objektov in naprav
 • napeljava in popravilo vodovodnih, plinskih in sanitarnih instalacij v objektih
 • prevozi tovorov in storitve z gradbeno mehanizacijo
 • inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
 • gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
 • proizvodnja električne energije
 • trgovanje z električno energijo
 • športna dejavnost (obratovanje športnih objektov)
 • dejavnost skupnih služb
 • javna dela.

Podjetje je registrirano za dejavnost zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode – 36.000.

 

Organizacija podjetja
V letu 2011 je bil sprejet akt o organizaciji podjetja, na podlagi katerega se je spremenila
organizacijska struktura podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. Akt je sprejel direktor podjetja po
predhodni pridobitvi soglasja nadzornega sveta podjetja in seznanitvi ustanovitelja.

 

Namen sprejetega akta je bil:

 • zagotovitev pogojev za učinkovito notranjo organizacijo in racionalizacijo izvajanja komunalnih dejavnosti v občini Sevnica,
 • zasnovati novo sistemizacijo delovnih mest – nova sistemizacija je bila sprejeta v letu 2014.

Na osnovi sprejete sistemizacije delovnih mest se zagotavlja:

 • učinkovito izvrševanje nalog na vseh delovnih področjih,
 • učinkovito notranje in zunanje komuniciranje,
 • jasne pristojnosti in odgovornosti na vseh nivojih,
 • racionalna delitev dela, vodenje dela ter koordinacija in nadzor nad opravljanjem nalog po organizacijskih enotah,
 • polno zasedenost delavcev in njihovo razporejanje glede na potrebe dela,
 • uvedbo notranje kontrole poslovnih procesov z namenom zmanjševanja napak in drugih pomanjkljivosti v procesu dela.

Delovanje podjetja je organizirano v 4 enotah:

 1. Gospodarske javne službe
 2. Druge dejavnosti komunalnega značaja
 3. Služba za splošne in kadrovske zadeve
 4. Služba za finance in računovodstvo 

Število zaposlenih na dan 31.12.2014 je naslednje:

 • število zaposlenih 60
 • povprečno število zaposlenih na podlagi stanja 59,83
 • povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur 58,25

Po povprečnem številu zaposlenih in vrednosti aktive je podjetje skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD -1) od leta 2010 uvrščeno med majhna podjetja. V letu 2010 je bilo potrebno iz podjetja zaradi Zakona o javno - zasebnem partnerstvu (ZJZP – Ur.l. RS, št. 127/06) izločiti osnovna sredstva v upravljanju iz svojih knjig in jih prenesti v knjige lokalne skupnosti. Z namenom ustrezne ureditve razmerij je bila z Občino Sevnica sklenjena pogodba o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture. Izločitev osnovnih sredstev je za podjetje pomenilo zmanjšanje osnovnih sredstev v aktivi bilance in posledično spremembo velikosti podjetja iz srednjega v majhno.

 

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716