Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Ur.l. RS, št. 99/13) sta se ukinili pravici do pogrebnine in posmrtnine kot pravici iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki sta bili vezani na umrlega zavarovanca. Z uveljavitvijo novega zakona sta se pravici na novo uredili na področju socialno varstvenih prejemkov v okviru pravice do izredne denarne socialne pomoči. Gre za dve obliki izredne pomoči:

  • pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči ob smrti družinskega člana (posmrtnina)
  • pravica do izredne denarne socialne pomoči za kritje stroškov pogreba (pogrebnina).

Z namenom črpanja teh sredstev mora družinski član za pokojno osebo pri katerem koli centru za socialno delo vložiti vlogo in račun Komunale Sevnica, prejet na podlagi opravljene storitve, v roku enega leta od datuma smrti pokojne osebe. Odločbo o višini pogrebnine in posmrtnine izda center za socialno delo. Višina denarne pomoči je odvisna od višine osnovnega zneska minimalnega dohodka naročnika pogreba, ne more pa biti višja od stroškov pogreba.

 

Kontakti

MATJAŽ VRTOVŠEK   

vodja pogrebne in pokopališke službe

T: 07 81 64 700

M: 031 547 744

komunala.sevnica@siol.net

 

SILVO MEDVED         

komunalec v pogrebni in pokopališki službi I

T: 07 81 64 700

M: 031 641 325

komunala.sevnica@siol.net