Vzdrževanje občinskih cest

Komunala  d.o.o. Sevnica je na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica med drugim registrirana tudi za opravljanje dejavnosti vzdrževanja cest. Skladno z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica (Ur. l. RS 46/14), Komunala d.o.o. Sevnica direktno izvaja javno službo vzdrževanja občinskih cest. Občinske ceste so na podlagi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Sevnica razdeljene na lokalne ceste javne poti. Podjetje v okviru rednega letnega in zimskega vzdrževanja skrbi za lokalne ceste v skupni dolžini 247 km.

Naloge, vezane na vzdrževanje Občinskih lokalnih cest zajemajo predvsem:

 • izvajanje pregledniške službe,
 • redno vzdrževanje prometnih površin,
 • redno vzdrževanje bankin,
 • redno vzdrževanje odvodnjavanja,
 • redno vzdrževanje brežin,
 • redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
 • redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
 • redno vzdrževanje vegetacije,
 • zagotavljanje preglednosti,
 • čiščenje cest,
 • redno vzdrževanje cestnih objektov,
 • nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
 • intervencijski ukrepi in
 • izvajanje zimske službe.

Izvajanje letne službe se prične po koncu zime, in sicer od 15. 03. pa do 15. 11. tekočega leta. V ostalem obdobju, se redno vzdrževanje cest izvaja v okviru zimske službe. Dela vzdrževanja cest bo Komunala d.o.o. Sevnica izvajala deloma sama, deloma s podizvajalci.

Primerno novi nalogi se je Komunala za izvajanje storitev ustrezno pripravila s strokovno izobraženim kadrom, nabavo opreme, strojev. Jeseni leta 2015 smo pri objektu CČN Sevnica postavili objekt za skladiščenje soli in peska, katerega podizvajalci potrebujejo za ustrezno zimsko vzdrževanje lokalnih cest in pomeni pomembno pridobitev v logistiki izvajanja te službe.  

Kontakti

Matjaž Kelnerič
Vodja enote vzdrževanje cest

07 81 64 723
041 758 010

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

 • ponedeljek: 8.00–14.00
 • sreda: 8.00–14.00
 • petek: 8.00–14.00