Olje nekoliko drugače

Nazaj

Naložbo sofinancirata Republika Slovenijain Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Nepravilno odloženo odpadno jedilno olje je kot odpadek za okolje visoko obremenjujoče. Znan je podatek, da liter odpadnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode, s čimer se višajo tudi stroški čiščenja odpadnih voda na čistilnih napravah. Odpadna voda z vsebnostjo jedilnega olja je namreč 3.800-krat bolj obremenjena kot običajna komunalna odpadna voda.

 

Večina jedilnega rastlinskega olja se uporabi za pripravo hrane. Ob obroku se nekaj olja s hrano zaužije, ostalo – zlasti po cvrtju – pa predstavlja odpadno jedilno olje, ki je organsko visoko obremenjen odpadek in ga je potrebno odstraniti pravilno. Med pravilne načine odstranjevanja ne sodi zlitje v kuhinjski lijak ali v straniščno školjko, v greznico, malo komunalno čistilno napravo ali v kanalizacijo. Nemalokrat se odvrže tudi na kompost ali se uporabi kot dodatek krmi za živali. Škodljivo je tudi polivanje odpadnega olja po travnatih površinah. Odvrženo jedilno olje se sčasoma spere v podzemlje do podtalnice, ki je v Sloveniji vir pitne vode. Ko pa se podtalnica enkrat onesnaži, traja več sto let, da se njena kakovost obnovi in izboljša. Nekateri odpadno jedilno olje shranjujejo v steklenice in ga potem vržejo med mešane komunalne odpadke, a le redki odpadno jedilno olje zbirajo dalj časa in ga nato odpeljejo v zbirne centre za ločeno zbrane odpadke.

 

Pomemben izziv je, kako v skrbi za varno in zdravo okolje še tesneje povezati lokalne skupnosti, občane, regijo. V tej luči je bil zasnovan projekt »Olje nekoliko drugače«, ki se bo izvajal na območju vseh šestih občin Las Posavje: Sevnica, Brežice, Krško, Radeče, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli. Osredotočal se bo na vse generacije prebivalcev vseh posavskih občin.

 

Vodilni partner, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, bo skupaj s partnerji sodelovala pri nabavi malih zbirnih gospodinjskih posodic, ki jih bodo razdelili učencem posavskih šol od prvega do petega razreda. Zbiralne posode za odpadno jedilno olje bodo postavljene v občinah Radeče, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Brežice in Krško. V sklopu projekta se bodo med drugim izvajale razne izobraževalne dejavnosti, delavnice, teklo bo ozaveščanje o problematiki odpadnega jedilnega olja.

Partnerji pri projektu so Kostak d.d., Komunala Brežice d.o.o, Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Občina Sevnica in Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica.

 

Razloge za operacijo razdelimo na tri skupine:

1. Izziv ravnanja z nevarnim odpadkom:

Projekt se osredotoča na trajnostno rešitev problematike odpadnega jedilnega olja (trajnostna uporaba po principu zaprtega kroga). V sklopu projekta bo vzpostavljena filtrirna postaja, ki bo predelovala odpadno jedilno olje v alternativno gorivo.

 

2. Izziv ravnanja z odpadkom:

Odpadno jedilno olje je prepovedano mešati z ostalimi odpadki ter ga odvajati v kanalizacijo in greznice, saj se odpadno olje počasi nalaga na stene kanalizacijskih cevi in otežuje prehod ostalih odplak, zato morajo komunalna podjetja kanalizacijske cevi pogosteje mehansko čistiti. Odvajanje olja v kanalizacijo povzroči slabo delovanje ali celo prekinitev delovanja kanalizacije ali čistilne naprave. Vse to se izraža tudi v večjih obratovalnih stroških čistilnih naprav in kanalizacijskih omrežij. Odpadek je potrebno rešiti trajno, prav ta projekt pa se osredotoča na trajnostno rešitev odpadnega jedilnega olja.

 

3. Izziv vključevanja javnost v odgovorno ravnanje z odpadki in skupna skrb za okolje:

Poleg zgoraj naštetih je pomemben izziv tudi, kako še tesneje povezati lokalne skupnosti v skrbi za varno in zdravo okolje, pri čemer je najboljši odgovor aktivno sodelovanje vseh občanov in vidni učinki v okolju. Projekt se osredotoča predvsem na celotno regijo Posavje in na vse skupine udeležencev (mlajši, srednja generacija, starejši). Mlajšo generacijo je treba naučiti kako pravilno ravnati z odpadnim jedilnim oljem, starejšo generacijo priučiti ravnanja z odpadnim jedilnim oljem ter srednjo generacijo ozavestiti. Projekt zajema vso zainteresirano javnost z različnimi aktivnostmi (izobraževalne aktivnosti, zloženke, film, članki …).

 

Projekt je bil s straniMinistrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja www.eu-skladi.si, potrjen kot ena izmed operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje. Partnerji v navedem projektu so: Občina Sevnica, Komunala d.o.o. SevnicaKostak d.d.,Komunala Brežice, d.o.o.Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. in Društvo U3 Sevnica.Skupna višina predvidenih sredstev znaša 201.315,03 evrov in bo sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Predvideni znesek sofinanciranja je 130.818,80 €, zaključek operacije je predviden do 30. 9. 2019.

NAMEN IN CILJI PROJEKTA

Projekt Olje nekoliko drugače je namenjen zmanjševanju obremenitve okolja in naravnih virov z odpadnim jedilnim oljem in demonstriranju možnosti njegove trajnostne ponovne uporabe, kar bo v projektu doseženo z realizacijo treh ključnih ciljev:

CILJ 1

Neposreden prispevek k ohranitvi ekosistemov, predvsem vodnih; preko povečane ozaveščenosti in motivacije širše javnosti zmanjšati neprimerno odlaganje jedilnega olja v kanalizacijske sisteme, neprimerno uporabo za namene gnojenja in drugačnega neustreznega odlaganja in s tem tveganje za onesnaženje podtalnih voda.

Podcilji: zmanjšati obremenitve vodnih virov, zmanjševanje toplogrednih plinov

CILJ 2

Neposreden prispevek k zmanjšanim stroškom delovanja javnega komunalnega sistema; po strokovnih ocenah lahko 1 liter odpadnega olja onesnaži kar milijon litrov pitne vode, poleg neposrednih tveganj za oskrbo s pitno vodo pa olja povečujejo tudi stroške čiščenj odpadnih voda na čistilnih napravah in s tem višje stroške javnih storitev v občinah.

Podcilji: zmanjšanje stroškov kanalizacijskega omrežja v občinah na območju in zmanjšanje stroškov centralne čistilne naprave na območju LAS Posavje.

CILJ 3

Demonstracija primera projekta krožne ekonomije, na osnovi koncepta naravnega kapitala v omejenem obsegu, na način sodelovanja javnosti; projekt želi pokazati, da je možno oblikovati lokalne ekonomske modele, ki ugodno stanje ekosistemov dosegajo s tržno vzdržnim modelom, prenosljivi pa so tudi na druge regije oziroma izven države.

Podcilji: ustvariti eno novo delovno mesto, reciklirati odpadno jedilno olje v alternativno gorivo, ki ne onesnažuje okolja. Zmanjšanje količin napačno odloženega jedilnega olja na viru in motivacija občanov za aktivno sodelovanje pri varovanju skupnih naravnih virov, krepiti informiranost in ozaveščenost lokalnih prebivalcev o ustreznem odlaganju odpadnega olja in njegovi nadaljnji uporabi.

REZULTATI PROJEKTA

V okviru projekta bodo izvedene izobraževalne dejavnosti, delavnice, teklo bo ozaveščanje o problematiki odpadnega jedilnega olja, za izvajanje vsebin projekta bo zaposlena ena oseba, ozaveščeni bodo občani vseh posavskih občin, postavljeni bodo ulični zbiralniki za zbiranje odpadnega jedilnega olja, po gospodinjstvih bodo razdeljene manjše posodice za zbiranje odpadnega jedilnega olja, vzpostavljena bo filtrirna postaja za predelavo odpadnega jedilnega olja.

 

https://www.posavskiobzornik.si/ne-spreglejte/olje-nekoliko-drugace-87414

Olje nekoliko drugače
Olje nekoliko drugače
Olje nekoliko drugače
  • EU - Sklad za regionalni razvoj
  • LAS posavje
  • Ministrstvo za gospodarski razvoj
  • EU - Sklad za regionalni razvoj
  • LAS posavje
  • Ministrstvo za gospodarski razvoj
  • DPP - Modri
  • Excellent SME Slovenia
  • Občina Sevnica
  • Vreme Sevnica

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000