Varovanje osebnih podatkov

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

JAVNO PODJETJE KOMUNALA D.O.O. SEVNICA

 

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Poslanstvo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica je izvajanje gospodarskih javnih služb s področja varstva okolja, oskrbe s pitno vodo, ravnanje z odpadki, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, pogrebne in pokopališke storitve. Poleg glavnih dejavnosti pa podjetje izvaja še druge dejavnosti komunalnega značaja, javna snaga, urejanje javnih površin ter vzdrževanje občinskih cest, itd., kjer veljajo načela tržnega gospodarstva. V tem smislu Komunala d.o.o. Sevnica prevzema vlogo investitorja in gradnjo infrastrukture iz področja dejavnosti podjetja.

Pravica do zasebnosti je ena najpomembnejših človekovih pravic. Na Komunali d.o.o. Sevnica se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših zaposlenih, strank ter vseh občanov, s katerimi prihajamo v stik, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavnimi predpisi, z našimi internimi akti, z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi pa skrbimo za ustrezno raven varnosti osebnih podatkov.

 

PODATKI O UPRAVLJAVCU

Komunala d.o.o. Sevnica, JAVNO PODJETJE KOMUNALA D.O.O. SEVNICA, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica

T: 07/81-64-700

E-poštni naslov: info@komunala-sevnica.si

Spletna stran: www.komunala-sevnica.si

 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Na Komunali d.o.o. Sevnica imamo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu odvetnik.branko@amis.net, oziroma po navadni pošti na naslov Branko Derstvenšek, odvetnik, Glavni trg 27, Sevnica, s pripisom »osebni podatki Komunala d.o.o. Sevnica«. Podatki o kontaktni osebi so objavljeni tudi na spletni strani javnega podjetja.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

KATERE PODATKE OBDELUJEMO, NA KAKŠNI PODLAGI IN ZAKAJ

Osebne podatke posameznikov obdelujemo tudi v okviru in za namen IZVAJANJA POGODB kot je npr. izvajanje analize iztoka iz male komunalne čistilne naprave, najemne pogodbe, pogodba o uporabi prostorov in druge. V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti obdelujemo vaše osebne podatke za naslednje namene: pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja. Za namen izvajanja pogodb obdelujemo osebne podatke, kot so ime, priimek, elektronski naslov in druge kontaktne podatke ter podatke, potrebne za izvajanje obračunavanja naših storitev (npr. davčno številko). Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika.

V določenih primerih posameznike zaprosimo tudi za podajo PRIVOLITEV v obdelavo njihovih osebnih podatkov, zlasti za namen pošiljanja vabil na svet nadzornega sveta javnega podjetja, za namen izvajanja direktnih bremenitev storitev z bančnega računa, ter za namen naslovljenega pošiljanja vabil za podajo ponudbe. V teh primerih obdelava osebnih podatkov, kot so ime, priimek, naslov in elektronski naslov, poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

Osebne podatke obdelujemo zaradi IZPOLNITVE ZAKONSKE OBVEZNOSTI, na primer na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, za namen izvajanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, na podlagi Zakona o gospodarskih javnih služb ter odlokov lokalen skupnosti v zvezi izvajanja nalog gospodarskih javnih služb ter na podlagi drugih predpisov, ki terjajo od nas, da v določenih primerih posredujemo osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti. Na tej podlagi obdelujemo tiste osebne podatke in za tiste namene, kot nam to nalagajo veljavni predpisi.

 

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na podlagi ZAKONITEGA INTERESA, za katerega si prizadevamo kot upravljavec in ki je določen v vašo korist, pri čemer vedno tehtamo vaš interes za takšno obdelavo, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi in temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Skladno z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov sodi med zakonite interese tudi neposredno trženje. Komunala d.o.o. Sevnica za namene neposrednega trženja uporablja le naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov prebivališča ter elektronsko pošto. Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da taki obdelavi kadarkoli brezplačno ugovarjate.
Neposredno trženje uporabljamo kot obliko komuniciranja z občani in drugimi zainteresiranimi osebami, pri kateri svojim dosedanjim in potencialnim obiskovalcem, udeležencem na prireditvah in ostalim, ki prihajajo in želijo ostati v stiku z nami pošiljamo sporočila in informacije o naši ponudbi, z uporabo kontaktnih podatkov, ki smo jih pridobili v okviru zakonitega opravljanja naše dejavnosti ali iz javno dostopnih virov in ki se izvaja v našem zakonitem (legitimnem) interesu. Osebne podatke posameznikov obdelujemo v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler je to potrebno za dosego zasledovanega legitimnega cilja. Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena, zaradi katerih so bili zbrani, oziroma dokler tej obdelavi ne nasprotujete.

Na podlagi vaših osebnih podatkov ne poteka avtomatizirano odločanje ali profiliranje.

 

VIDEONADZOR

Komunala d.o.o. Sevnica upravlja z objekti, ki so pomembni za izvajanje gospodarskih javnih služb, podeljenih javnemu podjetju, s strani Občine Sevnica. Ker želimo zavarovati premoženje s katerim upravljamo in je last Občine Sevnica ter last javnega podjetja, ter preprečiti morebitna kazniva dejanja tatvine, poškodovanja tuje stvari ter povzročitve splošne nevarnosti za občane, za varovanje premoženja in ljudi izvajamo videonadzor. 

Videonadzor se izvaja na pokopališču v Sevnici, v stavbi uprave javnega podjetja na naslovu Naselje heroja Maroka 17, na Zbirnem centru v Sevnici, Čistilni napravi Sevnica na Logu in na objektu garaže za Sevnično. Na vseh lokacijah, kjer se videonadzor izvaja, so obiskovalci s tem seznanjeni, kot tudi z izvajalcem videonadzora in njegovimi kontaktnimi podatki.

 

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Podatki se posredujejo drugim uporabnikom, če nam to nalaga zakon, če obstaja za to zakonit interes ali če imamo za to vašo privolitev.

 

OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV

V našem imenu in za naš račun lahko osebne podatke obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki nam nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer vzdrževalci naših baz podatkov, vzdrževalci naših spletnih strani in ostali obdelovalci, ki jih angažiramo za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb. V kolikor obdelavo vaših osebnih podatkov zaupamo v obdelavo takšnim zunanjim obdelovalcem, imamo z njimi sklenjeno ustrezno pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument.

PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Vaših osebnih podatkov ne razkrivamo in ne prenašamo v organizacije oz. podjetja, ki bi imele sedež zunaj Evropske unije in jih tako ne prenašamo v tretje države.

 

PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica s pripisom »osebni podatki« ali na naslov  info@komunala-sevnica.si, lahko zahtevate:

  • Dostop do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z vami;
  • Popravek netočnih podatkov, zbranih v povezavi z vami;
  • omejitev obdelave osebnih podatkov;
  • izbris vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Uredbe GDPR, ali
  • obdelavi ugovarjate.

Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. V tem primeru bomo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo tudi obvestili.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica s pripisom »osebni podatki« ali na naslov info@komunala-sevnica.si.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si), če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke posameznikov bomo v Javnem podjetju Komunala d.o.o. Sevnica obdelovali v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in le tako dolgo, dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena, zaradi katerih so bili zbrani, v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, oziroma v rokih, ki so določeni s predpisi. Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, se hranijo do preklica. Po preteku tega obdobja se podatki izbrišejo, uničijo oziroma anonimizirajo.

 

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Spremembe Politike zasebnosti se objavijo na spletni strani www.komunala-sevnica.si in se v spremenjeni vsebini uporabljajo od dneva objave dalje.

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000