Čiščenje odpadne vode

Nazaj

Čistilne naprave

Na območju Občine Sevnica je izvajalec javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode Komunala d.o.o. Sevnica. Trenutno izvajalec javne službe upravlja 4 čistilne naprave, in sicerCentralno čistilno napravo (CČN) Sevnica na Logu, rastlinsko čistilno napravo (RČN) Gabrijele, čistilno napravo (ČN) Orehovo in čistilno napravo (ČN) Kompolje. Investicijaizgradnje skupne čistilne naprave (SČN) Dolnje Brezovo je bila zaključena v letu 2014, vendar čistilna naprava ni v upravljanju Komunale d.o.o. Sevnica.

Centralna čistilna naprava Sevnica

Centralna čistilna naprava Sevnica je komunalna mehansko-biološka čistilna naprava z delno denitrifikacijo, nitrifikacijo in delno aerobno stabilizacijo blata. Na njej se čistijo odpadne vode naselijSevnica, Boštanj, Dol. Boštanj, Radna in Log. Zmogljivost čistilne naprave je 9900 PE. Gradnja je bila dokončana v letu 2009.

Čistilna naprava obsega naslednje tehnološke sklope:

  1. Vhodno črpališče
  2. Postaja za sprejem greznic
  3. Prezračeni peskolov z lovilnikom maščob
  4. Aeracijska stopnja05. Usedalnik
  5. Zalogovnik blata
  6. Priprava in doziranje ferikola
  7. Prostor puhal
  8. Dehidracija blata
  9. Merilno mesto
  10. Biofilter

Odpadna voda gravitacijsko doteka po dotočni kanalizaciji v vhodno črpališče (1). Črpalke vhodnega črpališča prečrpajo odpadno vodo na kompaktno napravo za mehansko predčiščenje (3),kjer se odstranijo maščobe in pesek. Voda potem teče v biološko stopnjo, kjer se interminentno izvaja mešanje s potopnimi mešali ter prezračevanje preko membranskih difuzorjev. Biološkastopnja je gradbena konstrukcija v obliki kolobarja, kjer je aeracijska stopnja (4) v zunanjem delu kolobarja, naknadni usedalnik za blato (5) pa v notranjem delu kolobarja. Zrak za prezračevanje sedovaja preko dveh puhal, ki sta nameščeni v upravni stavbi, v prostoru puhal (8). Puhala predstavljajo največji vir hrupa, zato so dobavljena s protihrupno kabino in nameščena v zvočno izoliranem prostoru puhal. K biološki stopnji bo zgrajen zalogovnik blata. Naknadni usedalnik je preko cevovoda povezan z zalogovnikom blata (6). Del blata se vrača v aeracijsko stopnjo, odvišno blato pa se prečrpava na dehidracijo, kjer se v centrifugi iz suspenzije voda:blato loči trdni del – blato, voda pa se vrača nazaj na čiščenje. Bistri del vode iz aeracijske stopnje je očiščena voda, ki se izteka najprej na merilno mesto (10) v reko Savo. Biološka stopnja je dimenzionirana tako, da so na iztoku doseženi zakonsko zahtevani parametri za izpust očiščenih odpadnih vod v reke.Smrad in vonjave iz največjih virov se vodi po cevovodih na biofilter zraka (11), zato da v objektih in v okolici ni smradu.

V upravni stavbi so poleg vhodnega črpališča, postaje za sprejem greznic (2), v katero se dovaja blato iz septičnih jam, ki se jih potem počasi dozira v vhodno črpališče, laboratorija, komandnegaprostora, skladišča, v katerem je tudi rezervoar za obarjanje fosforja (7), tudi ostali prostori za zaposlene na čistilni napravi.

Za električno napajanje čistilne naprave se uporablja transformatorska postaja.

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000