Javni vodovodi

Nazaj

V Občini Sevnica je bilo konec leta 2015 evidentiranih 29 javnih vodovodov glede na naslednje kriterije:

  • glede na pridobljeno vodno dovoljenje Občine Sevnica
  • glede na število oseb, ki jih oskrbuje posamezni vodovod: več kot 50 uporabnikov s stalnim bivališčem, ali ki zagotavljajo več kot 10 m3 vode na dan

V prihodnjem obdobju se bodo izvedle aktivnosti za vzpostavitev zdravstvenega nadzora nad kakovostjo pitne vode še na sistemih, kjer se to ne izvaja oz. se bodo obstoječi sistemi prevezali na večje, ki so v upravljanju izvajalca javne službe.

Javni vodovodi oskrbujejo 13 960 prebivalcev izmed 17 567 vseh prebivalcev s stalnim bivališčem v Občini Sevnica. Kar 79,5% občanov se torej oskrbuje s pitno vodo iz javnih vodovodov. Komunala d.o.o. Sevnica v polnem obsegu nalog upravlja s 7 vodovodnimi sistemi in pitno vodo zagotavlja 10 249 osebam (58,3%): JV Sevnica, JV Krmelj, JV Blanca, JV Nova gora, JV Primož, JV Dolnje Brezovo, JV Vrh pri Boštanju. Na vseh vodovodih v upravljanju Komunale d.o.o. Sevnica je vzpostavljen notranji nadzor po načelih sistema HACCP. Za zagotavljanje kakovostne pitne vode se na vseh sistemih vrši stalna priprava pitne vode z Na-hipokloritom oz. plinskim klorom (vodovod Sevnica).

20 vodovodov upravlja Komunala d.o.o. Sevnica s stališča zagotavljanja odgovorne osebe za pitno vodo, medtem ko je vzdrževanje vodovodnih sistemov v domeni krajevnih skupnosti ali vaških vodovodnih odborov. Na takšen način se s pitno vodo oskrbuje 3 461 občanov (19,7%). 2 javna vodovoda, ki s pitno vodo oskrbujeta 250 oseb (1,4%), v letu 2015 še nista imela vzpostavljenega nadzora nad kakovostjo pitne vode s strani Komunale d.o.o. Sevnica. Preostali prebivalci občine (3 607) se s pitno vodo oskrbujejo v okviru lastne oskrbe s pitno vodo in do sedaj je bilo izdanih že preko 500 vodnih dovoljenj za lastno oskrbo s pitno vodo. Naše podjetje vrši nadzor nad kakovostjo pitne vode tudi na nekaterih zasebnih vodovodih na osnovi sklenjenih pogodb.

Kontakti

Javni vodovodi
Javni vodovodi
Javni vodovodi
Javni vodovodi
Javni vodovodi
Javni vodovodi
Javni vodovodi
Javni vodovodi

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000