Vodstvo

Organi upravljanja podjetja

Ustanovitelj

Ustanovitelj podjetja je Občina Sevnica. Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Sevnica.

Direktor

Direktor je odgovoren za zakonito delo podjetja. Imenuje in razrešuje ga ustanovitelj. Imenovan je za obdobje štirih let z možnostjo večkratnega imenovanja.

Direktor: Mitja UDOVČ, dipl. inž. grad.

Nadzorni svet

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica (Ur.l. RS, št. 2/17, 27/18) Nadzorni svet podjetja šteje šest članov, od katerih štiri člane imenuje ustanovitelj, Občina Sevnica, dva pa imenujejo delavci podjetja v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju podjetja.

S sklepom Občinskega sveta o imenovanju članov Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, št. 032-0014/2018, z dne 17.01.2019, so bili v Nadzorni svet podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za dobo 4 let imenovani naslednji člani:

Predstavniki ustanovitelja:

  • Aleksander MIRT (predsednik)
  • Zvonko TUHTAR
  • Franc PIPAN
  • Slavica MIRT

Predstavniki podjetja:

  • Marinka MIKOLIČ
  • Matej DRUGOVIČ (namestnik predsednika)
Komunala Sevnica

Komunala Sevnica