Vodstvo

Nazaj

Organi upravljanja podjetja

Ustanovitelj

Ustanovitelj podjetja je Občina Sevnica. Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Sevnica.

Direktor

Direktor je odgovoren za zakonito delo podjetja. Imenuje in razrešuje ga ustanovitelj. Imenovan je za obdobje štirih let z možnostjo večkratnega imenovanja.

Direktor: Mitja UDOVČ, dipl. inž. grad.

Nadzorni svet

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica (Ur.l. RS, št. 2/17, 27/18, 22/19 in 134/20) Nadzorni svet podjetja šteje šest članov, od katerih štiri člane imenuje ustanovitelj, Občina Sevnica, dva pa imenujejo delavci podjetja v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju podjetja.

S sklepom Občinskega sveta o imenovanju članov Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, št. 014-0015/2022, z dne 26.01.2023, so bili v Nadzorni svet podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za dobo 4 let imenovani naslednji člani:

Predstavniki ustanovitelja:

  • Gregor KORENE (predsednik)
  • Aleš ŽIBERT (namestnik predsednika)
  • Aleksander MIRT
  • Urban BEC

Predstavniki podjetja:

  • Peter GANC
  • Matej DRUGOVIČ 

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000