Obračun storitev in dajatev

Nazaj

Osnova za obračun storitve odvajanje in čiščenje odpadnih voda je veljavni cenik.

Odvajanje odpadnih voda se obračunava vsem uporabnikom na območju občine Sevnica, ki so priklopljeni na kanalizacijsko omrežje. Cena storitve odvajanje odpadnih voda je sestavljena iz fiksnega dela – omrežnina in variabilnega dela – odvajanje.

Osnova za obračunane storitve »odvajanje odpadne vode« je poraba pitne vode, ki jo uporabnik porabi na določenem odjemnem mestu in se zaračunava v m3. Omrežnina pa se zaračunava v fiksnem znesku ne glede na količino porabljene vode in v odvisnosti od velikosti vodomera.

Iz omrežnine se pokrivajo stroški amortizacije kanalizacijske infrastrukture. S prihodki od zaračunane količine odpadnih voda se pokrivajo stroški izvajanja javne službe odvajanje odpadnih voda.

Čiščenje odpadnih voda se obračunava uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s čistilno napravo.

Cena storitve čiščenja odpadnih voda je oblikovana na enak način kot cena storitve odvajanje odpadnih voda – sestavljena je iz dveh delov:

  • prvi del je omrežnina, ki pokriva stroške amortizacije oziroma najema infrastrukture čistilnih naprav in je fiksni strošek odvisen od velikosti vodomera. Strošek se obračunava  mesečno in ni vezan na porabo vode,
  • drugi del  je cena izvajanja javne službe čiščenje odpadnih voda, ki pokriva stroške izvajanja te storitve. Ta strošek je vezan na porabo pitne vode, zaračunava se v višini m³ porabljene pitne vode.

Poleg odvajanja in čiščenja odpadnih voda se uporabnikom obračunava tudi republiška dajatev »okoljska dajatev za obremenjevanje odpadnih voda« določena z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15). S to dajatvijo je Vlada RS že leta 1995 uredila enega izmed principov varovanja okolja, po katerem onesnaževalec plača to okoljsko dajatev z višino onesnaženja. Do spremembe Uredbe 19. 12. 2009 se je ta dajatev zaračunavala v m3, od 1. 1. 2010 dalje se dajatev zaračunava v enotah obremenitve (EO).

Uporabniki, ki imajo odpadne vode speljane v čistilne naprave plačujejo 10% zgoraj navedene cene, ostalim se zaračunava 100% cena obremenitve.

Na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, se ta dajatev obračunava tudi ostalim gospodinjstvom v občini Sevnica, za katere Komunala d.o.o. Sevnica ne izvaja javne službe oskrbe s pitno vodo. Po zgoraj navedeni uredbi je osnova za obračun te okoljske dajatve letni seštevek enot obremenitve, ki je enak številu stalno prijavljenih članov gospodinjstva.

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000