Zakonodaja

Nazaj

 1. Zakon o varstvu okolja (UL RS 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 39-2006-ZVO-1-UPB1, 70/08, 48/12, 57/12),
 2. Uredba o odpadkih (UL RS 103/11),
 3. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (UL RS 84/06, 106/06, 110/07, 67/11 in 68/11 popr.),
 4. Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom ( UL RS 39/10)
 5. Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (UL RS 3/10)
 6. Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (UL RS 63/09)
 7. Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (UL RS 105/08)
 8. Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (UL RS 78/08)
 9. Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (UL RS 70/08)
 10. Uredba o odstranjevanju odpadnih olj (UL RS 25/08)
 11. Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi (UL RS 119/06)
 12. Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (UL RS 107/06, 100/10, 55/15)
 13. Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (UL RS 34/08)
 14. Uredba o pogojih, pod katerih se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (UL RS 60/06)
 15. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS 34/08)
 16. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL RS 61/11, 108/13),
 17. Uredba o odlagališčih odpadkov (UL RS 10/14)
 18. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (UL RS št. 70/10)
 19. Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (UL RS št. 21/01),
 20. Odlok o ravnanju z odpadki na območju občine Sevnica (UL RS 33/14 UPB-2)
 21. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Sevnica (UL RS 80/13),
 22. Pravilnik o minimalnih pogojih za ureditev in določitev zbirnega in odjemnega mesta ter o načinu določanja velikosti in števila posod za zbiranje odpadkov (UL RS št. 66/95, 37/08).
 23. Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, marec 2013

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000