Storitve javne higiene

Čiščenje kanalizacije, praznjenje greznic in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) lahko naročite vsak delovni dan  med 7. in 14. uro, na tel. št. 07 81 64 710 (Urška  Jamšek) ali  07 81 64 707 (Stojan Žulič) oz. na mobitel 041 889 682 (Stojan Žulič). Greznično odpadno vodo in odvečno blato iz MKČN do 50 PE sprejemamo na Centralni čistilni napravi Sevnica preko postaje za sprejem septičnih gošč. Pri tem je bistvenega pomena naprava za odstranjevanje večjih mehanskih nečistoč. Delovanje naprave omogoča odstranjevanje večjih mehanskih delcev, predvsem v odpadnih voda iz blokovskih  naselij, ki so običajno obremenjena z  nečistočami, ki ne sodijo v kanalizacijo. Z namenom varovanja strojne opreme na kanalizaciji in čistilni napravi smo za uporabnike, priključene na javno kanalizacijo, strnili kratka navodila KAJ SME V KANALIZACIJO

Obračun storitve javne higiene se izvede na podlagi veljavnega cenika  in dejansko porabljenega časa, ki pa ne more biti krajši od pol ure.

Predstavljamo vam tudi natančen in pravilen postopek pri opravljanju omenjenih storitev občanom:

  • občani sporočijo potrebo po storitvi na številko 07 81 64 710 (Urška Jamšek) ali 07 81 64 707 (Stojan Žulič) ali 041 889 682 (Stojan Žulič),
  • na dogovorjeni dan pridejo k naročniku delavci Komunale  d.o.o. Sevnica  s primernim traktorskim vozilom (za dopolnjevanje naše fleksibilnosti in razpoložljive opreme, si pomoč najdemo tudi pri podizvajalcu komunalne dejavnosti, ki razpolaga s cestnim motornim vozilom, primernim za izvajanje teh storitev, kadar jih z našo traktorsko cisterno ne moremo izvesti),
  • po končanem delu naročnik (občan) podpiše potrdilo o opravljanem delu, kjer je naveden čas opravljanja storitve, količina odpeljane greznične gošče oz.  blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,…ki je bila izčrpani in odpeljana na nadaljnjo obdelavo na CČN Sevnica,
  • na podlagi podpisanega potrdila, ki ga delavec odda na sedežu podjetja, naročnik prejme račun po pošti.
Komunala Sevnica

Komunala Sevnica