Kanalizacijski sistemi

Na območju Občine Sevnica je izvajalec javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode  Komunala d.o.o. Sevnica. Izvajalec javne službe upravlja kanalizacijski sistem Sevnica-Boštanj, kanalizacijski sistem Gabrijele, kanalizacijski sistem Orehovo in kanalizacijski sistem Kompolje.

V spodnji tabeli je prikazano število priključkov in število oseb, vključenih v odvajanje odpadnih voda ločeno po posameznih kanalizacijskih sistemih:

ŠT.KANALIZACIJSKI SISTEMIŠT. OSEBŠT. PRIKLJUČKOV
   gospodinjstvagospodarstvo
1.SEVNICA(OD1.10.10)4131985228
2.BOŠTANJ(od 1.10.10)76023537
3.LOG(od 1.1.2012)27271 
4.GABRIJELE(1.8.08)12841 
5.OREHOVO(v fazi priključevanja)   
6.KOMPOLJE(1.3.08)6317 
 SKUPAJ53541349 

Tekom leta 2014 in 2015 so se izvajala dela za priključitev uporabnikov v naselju Orehovo in urejala dokumentacija za priključitev na novozgrajeni kanalizacijski sistem Orehovo. Priključitve so še v teku.

Na javno kanalizacijsko omrežje je priključenih 1614 kanalizacijskih priključkov (iz gospodinjstev in gospodarstva, javnih ustanov), kar pomeni, da je odvajanje odpadnih voda preko kanalizacije urejeno pri 5354 osebah oz. 30 % vseh prebivalcev v Občini Sevnica.

Komunala Sevnica

Komunala Sevnica