Tržne dejavnosti

Tržno dejavnost izvajamo v podjetju kot podporo osnovnim dejavnostim, v okviru  upravljanja z gospodarsko javno infrastrukturo v občini Sevnica

Občina Sevnica je v obdobju evropske finančne perspektive 2007-2013, med drugim uspešno realizirala več investicij s področja vodooskrbe ter gradenj kanalizacij in čistilnih naprav. Z investicijami na področju vodooskrbe, je zagotovljeno medsebojno povezovanje javnih vodovodnih sistemov,  s ciljem zagotavljanja dodatnih količin pitne vode, večje stabilnosti vodooskrbe ter omogočeno priključevanje uporabnikov na javne vodovodne sisteme (Ureditev vodovodov v občini Sevnica, Rehabilitacija vodovodnih sistemov v Občini Sevnica…).

Realizirane investicije s področja kanalizacij in čistilnih naprav zajemajo predvsem izgradnjo 10,2 km primarnih kolektorjev kanalizacij v Sevnici in Boštanju s centralno čistilno napravo na Logu ter 8 zadrževalnih in razbremenilnih bazenov. Obnova in širitev kanalizacijskega omrežja v Sevnici in Boštanju je bila izvedena v sklopu projekta »Sekundarna kanalizacija v Sevnici in Boštanju«. Kanalizacija in ČN Orehovo je realiziran projekt, ki delno zapolnjuje obveznosti občine, katere izhajajo iz operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Investicije, ki so bile izvedene v  obdobju 2007-2013 s področja vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja so povečale vrednost infrastrukture v upravljanju in hkrati najema na 27.3 MIO eur. Pri večini  od navedenih investicij je podjetje sodelovalo kot glavni izvajalec, podizvajalec oz. koordinator investicije. Investicijski ciklus vlaganj v komunalno infrastrukturo je v podjetju pomenilo tudi več prihodkov na strani tržnih dejavnosti.

Cilji podjetja je slediti  srednjeročnim in dolgoročnim ciljem  podjetja, kar pomeni nadaljevanje postopne operativne reorganizacije podjetja, s čimer se zagotavlja pristop in sposobnost celovitega vodenja investicijskih  procesov ter z njimi povezanega vodenja projektov. Med sledenje sodijo predvsem storitve projektiranja (izdelava projektne, tehnične in investicijske dokumentacije na vseh nivojih), izvedba investicij in investicijsko vzdrževalnih del na oz. v infrastrukturo obveznih gospodarskih javnih služb, odgovorno vodenje del ter nadzor nad investicijami.

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000