Urejanje javnih površin

Urejanje javnih  površin izvajamo na osnovi sklenjene Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja javnih površin v občini Sevnica z Občino Sevnica.

S pogodbo so določene dejavnosti, ki se izvajajo na:

  • javnih prometnih površinah (pločniki, kolesarske steze, parkirne površine, trgi, urejene pešpoti, avtobusna postajališča …);
  • neprometnih površinah (parki drevoredi, zelenice in drugi javni nasadi, igrišča in podobne rekreacijske površine, površine, namenjene pešcem ….);
  • druge javne površine (čiščenje prostorov, vzdrževanje travnih in cvetličnih površin…);

Zaposleni na enoti javne površine izvajajo dela letnega in zimskega vzdrževanja javnih površin v KS Sevnica, Boštanj, Studenec, Šentjanž, Tržišče, Krmelj, Zabukovje in Blanca.

Za koordinacijo izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih površin na območju posamezne krajevne skupnosti je Občina pooblastila predsednike krajevnih skupnosti, ki usklajujejo izvajanje del neposredno s Komunalo Sevnica.

Občina Sevnica zagotavlja sredstva za nakup potrebnih strojev in opreme, kar omogoča lažjo, predvsem pa kvalitetnejšo opravljanje storitev. Z investicijami v ureditev lokalne komunalne infrastrukture ter drugih objektov v lasti občine Sevnica, se veča tudi obseg del, ki ga je letno potrebno opraviti (pločniki, grajsko pobočje, Ajdovski Gradec …).

Po sklenjenih pogodbah opravljamo tudi druge storitve: npr. redne preglede in zagotovitev potrebnih servisov igral na otroških igriščih (Naselje heroja Maroka, drevored Savska cesta, Drožanjska ulica in Lisca.

Kontakti

Javne površine
Javne površine
Javne površine
Javne površine
Javne površine

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000