Urejanje javnih površin

Urejanje javnih  površin izvajamo na osnovi sklenjene Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja javnih površin v občini Sevnica z Občino Sevnica.

S pogodbo so določene dejavnosti, ki se izvajajo na:

  • javnih prometnih površinah (pločniki, kolesarske steze, parkirne površine, trgi, urejene pešpoti, avtobusna postajališča …);
  • neprometnih površinah (parki drevoredi, zelenice in drugi javni nasadi, igrišča in podobne rekreacijske površine, površine, namenjene pešcem ….);
  • druge javne površine (čiščenje prostorov, vzdrževanje travnih in cvetličnih površin…);

Zaposleni na enoti javne površine izvajajo dela letnega in zimskega vzdrževanja javnih površin v KS Sevnica, Boštanj, Studenec, Šentjanž, Tržišče, Krmelj, Zabukovje in Blanca.

Za koordinacijo izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih površin na območju posamezne krajevne skupnosti je Občina pooblastila predsednike krajevnih skupnosti, ki usklajujejo izvajanje del neposredno s Komunalo Sevnica.

Občina Sevnica zagotavlja sredstva za nakup potrebnih strojev in opreme, kar omogoča lažjo, predvsem pa kvalitetnejšo opravljanje storitev. Z investicijami v ureditev lokalne komunalne infrastrukture ter drugih objektov v lasti občine Sevnica, se veča tudi obseg del, ki ga je letno potrebno opraviti (pločniki, grajsko pobočje, Ajdovski Gradec …).

Po sklenjenih pogodbah opravljamo tudi druge storitve: npr. redne preglede in zagotovitev potrebnih servisov igral na otroških igriščih (Naselje heroja Maroka, drevored Savska cesta, Drožanjska ulica in Lisca.

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000