JV Loka – Račica

Nazaj

ŠTEVILO PRIKLJUČKOV

ŠTEVILO OSEB

LETNA KOLIČINA PRODANE VODE

gospodinjstvo

gospodarstvo,

javne ustanove

189

12

481

35 646

Vodovod Loka- Račica je prešel v upravljanje Komunale v maju 2019. Pred tem je vodovod upravljala Krajevna skupnost Loka, nadzor nad kakovostjo vode in redna vzdrževalna dela je izvajala Komunala skladno s sklenjeno pogodbo.   

Vodovod Loka – Račica je sistem, ki lahko deluje kot enoten, med seboj povezan, sicer pa običajno delujeta kot ločena, med seboj neodvisna sistema. 

1.) Javni vodovod Loka:

Sistem JV Loka je bil zgrajen leta 1968, ker obstoječi vodovod namreč ni več zagotavljal zadostne količine pitne vode (širitev kraja, pomanjkanje v sušnih obdobjih). Kasneje se je vodovod redno obnavljal. Sedaj je JV Loka gravitacijski sistem z zajetjem Žirovnica (zajeta izvira »Kosma« in »Brečko«), enim vodohranom, primarnega voda PE DN50 dolžine 1 407 m (med zajetjem in vodohranom) in sekundarnega voda iz vodohrana PE DN100 dolžine 1000 m.

Na sistemu je 265 oseb, priključenih preko 102 hišnih priključkov. 12 je enot v gospodarstvu, storitvenih dejavnostih in javnih ustanovah. 

Voda se pripravlja s kontinuirano dezinfekcijo z Na-hipokloritom v VH Loka. Analizator klora je bil nameščen v letu 2022. Prenos na SCADO bo potrebno v prihodnje še urediti. 

2.) Javni vodovod Račica:

JV Račica obsega zajetje s črpalnico, vodohran Račica ter 1 456 m primarnih in sekundarnih vodov iz PE materiala. Na sistemu je še izpust in 4 hidranti. Zunanjost vodohrana Račica je bila sanirana v letu 2019.

Na sistem je priključeno 216 oseb preko 87 hišnih priključkov. Gospodarstva in storitvenih dejavnosti ni. 

Vrši se stalna priprava vode z Na-hipokloritom v črpališču Račica, v katerem je bil v letu 2022 nameščen analizator prostega klora.

V letu 2023 je bilo na vodovodu Loka – Račica skupaj prodano 35 646 m3 vode, zgolj v gospodinjstvih 21 611 m3, kar znese v povprečju 3,7 m3/osebo/mesec.

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000