Plinovod

Družba Javno podjetje Plinovod d.o.o. Sevnica, matična številka 5789656000, Trg Svobode 9, 8290 Sevnica, ID za DDV SI 77314514 (»prevzeta družba«), je bila na podlagi sklepov ustanovitelja Občinskega sveta Občine Sevnica in notarskega zapisa pogodbe o pripojitvi notarja Zdravka Groboljška, številka SV 169/2021 z dne 15. 3. 2021, pripojena k družbi Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, matična številka 5068088000, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica, ID za DDV SI 90581121 (»prevzemna družba«). Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica je po pripojitvi univerzalni pravni naslednik družbe Javno podjetje Plinovod d.o.o. Sevnica, po samem zakonu vstopa v vse pravice in obveznosti ter vsa poslovna razmerja prevzete družbe Plinovod d.o.o. Sevnica, ki je s pripojitvijo izbrisana iz sodnega registra (Sklep o izbrisu iz sodnega registra št. Srg 2021/9362 z dne 23. 3. 2021). Z dnem 23. 3. 2021 je Javno podjetje Plinovod d.o.o. Sevnica izbrisano iz sodnega registra, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica pa je postalo z dne 23. 3. 2021 pravni naslednik prevzete družbe v vseh pravicah in obveznostih ter vseh poslovnih razmerjih. 

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica deluje kot pravni naslednik Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica v energetski dejavnosti kot operater distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Sevnica in kot dobavitelj zemeljskega plina.   

Omrežje ima danes več kot 30 km cevovodov profila 32-273 mm. Skupna priključna moč je okoli 19.400 KW. Poraba plina narašča postopoma od 130.000 m3 leta 1993 na 2.200.000 m3 leta 2010. Decembra 2010 imamo 700 uporabnikov plina: 600 gospodinjstev in 100 ostalih. Individualni potrošniki so stanovanjske hiše in samostojna gospodinjstva v blokih, ostali odjemalci pa so obrt, trgovine, šole in kotlovnice v stanovanjskih blokih za 900 gospodinjstev. Poslovanje sedaj vodijo trije zaposleni, do leta 2002 pa sta bila le dva. Ta ekipa zaposlenih opravlja vsa finančna dela, vzdrževanje omrežja, investicijska dela in drugo. Plin predstavlja sicer cenovno ugoden vir energije, njegova dobava je nemotena, omogoča pa tudi čistejši zrak v Sevnici.

Plinovod Sevnica je član GIZ DZP

Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) je organizacija s sedežem v Ljubljani. Ustanovili so jo ditributerji zemeljskega plina. Združenje promovira uporabo zemeljskega plina in zastopa interese svojih članov.

Zakaj na zemeljski plin?

V letu 2021 je Komunala pričela z izvajanjem javne službe oskrbe s plinom. Zemeljski plin je okolju prijazen vir energije, ki omogoča prihranek pri ogrevanju in  hitro povrnitev stroškov za investicijo. 

Zemeljski plin je naravni vir energije z majhnimi izpusti ogljikovega dioksida (nizkoogljično gorivo), prašnih delcev in drugih onesnaževal, zato se uvršča med okoljsko najprimernejše energente. Ima visoko kurilno vrednost in izkoristek. Je cenovno ugoden vir energije, ki omogoča prihranek pri ogrevanju in hitro povrnitev stroškov za investicijo. Veliko število ponudnikov zemeljskega plina poleg tega pomeni zagotovilo za ugodno ceno.

Več informacij na www.zemeljski-plin.si

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000