JV Nova gora

Nazaj

Število priključkov Število osebLetna količina prodane vodeTrdota vode
gospodinjstvogospodarstvo   
659 2273337 96120,6°d
1-podatki l. 2014

JV Nova gora upravljamo od 01.07.2003 dalje. V sistemu sta dva vodna vira (vrtina TV-1/96, vrtina NG-2/2000) in 5 vodohranov. Dolžina celotnega sistema je okoli 22 km, 10 km je primarnih vodov, 13,5 km sekundarnih in razdelilnih vodov iz duktil- litoželeznega, PVC in PEHD materiala.

Letno prodamo okoli 35 000 m3 vode, gospodinjstvom (733 uporabnikov s stalnim bivališčem) preko 659 hišnih priključkov in priključkov za vikende, zidanice. Za gospodarstvo in storitveno dejavnost je 22 priključkov.

Sistem se dograjuje. Že v letu 2000 je bila na JV Nova gora kot drugi vodni vir izdelana vrtina NG-2, ki se je aktivirala v letu 2008. Sedaj je zaradi zadostnih količin načrpane pitne vode vzpostavljena možnost za obsežno širitev sistema – v začetku leta 2008 se je na sistem že priključilo naselje Zgornje Vodale, v letu 2009 se je priključilo še naselje Malkovec in Pavla vas, s 01.08.2010 sistem s pitno vodo oskrbuje tudi naselje Tržišče. V popolno upravljanje Komunale d.o.o. Sevnica je sistem prešel s 01.01.2011. V letu 2012 se je priključilo naselje Slančji Vrh (40 oseb), leta 2013 pa naselje Vrhek (60 oseb).

Sistem JV Nova gora je bil vključen v okvir povezav vodovodnih sistemov v okviru novega povezovalnega voda na desni strani reke Save, ki se je zaključil v letu 2009. Zato je tudi bila omogočena priključitev Tržišča na JV Nova gora.

Na sistemu poteka kontinuirana dezinfekcija pitne vode z Na-hipokloritom v vodohranu Telče ter občasna v vodohranu Tržišče. V prihodnje je predvidena stalna priprava pitne vode v VH Malkovec.

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000