JV Nova gora

Nazaj

Število priključkovŠtevilo osebLetna količina prodane vode
gospodinjstvo

gospodarstvo,

javne ustanove

  
6902377338 523

Na sistemu JV Nova gora sta dva vodna vira (vrtina TV-1/96, vrtina NG-2/2000), 5 vodohranov in 1 prečrpališče. Dolžina celotnega sistema je okoli 24 km, 11 km je primarnih vodov, 13,5 km sekundarnih in razdelilnih vodov iz duktil-litoželeznega, PVC in PEHD materiala.

Vodovod Nova gora s pitno vodo oskrbuje naselja Telče, Telčice, Drušče, Pečice, Križ, Otavnik, Zgornje Vodale, Malkovec, Pavla vas, del Tržišča, Slančji Vrh, Vrhek in Jeperjek. 

V letu 2023 smo na sistemu prodali 38 523 m3 vode. Od tega je bilo gospodinjstvom (773 uporabnikov s stalnim bivališčem) preko 690 hišnih priključkov ter priključkov za vikende, zidanice prodano 37 367 m3 vode, kar na osebo znese v povprečju 4,0 m3/osebo/mesec. Za oskrbo gospodarstva, storitvenih dejavnosti in javnih ustanov je 23 priključkov. 

Na sistemu poteka kontinuirana dezinfekcija pitne vode z Na-hipokloritom v vodohranu Nova gora. V letu 2022 je bil v VH Nova gora nameščen analizator klora, prenos koncentracij klora na SCADO pa je bil izveden v začetku leta 2023. 

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000