JV Krmelj

Nazaj

Število priključkovŠtevilo osebLetna količina prodane vode
gospodinjstvo

gospodarstvo,

javne ustanove

  
689282 07883 651

Na JV Krmelj je bilo v letu 2023 prodano 83 651 m3 vode 2 078 osebam preko 689 priključkov ter gospodarstvu, storitvenim dejavnostim in javnim ustanovam preko 28 priključkov v naseljih Krmelj, Gabrijele, Birna vas, Koludrje, Polje pri Tržišču, Kamenica, Podboršt, Mali Cirnik, Leskovec pri Šentjanžu, Osredek pri Šentjanžu, Srednik, Glino, Veternik, Cerovec, Murnice, Češnjice, del Tržišča, Spodnje, Zgornje Mladetiče in Pijavice. V gospodinjstvih je bilo prodano 75 813 m3, kar znaša okoli 3,0 m3/osebo/mesec.

Poleg vodnega vira vrtine KRM–1/98 se sistem od leta 2019 dalje s pitno vodo oskrbuje še iz vrtine KRM-2, zgrajene poleg vrtine KRM-1. Poleg vodnih virov so na sistemu še naslednji objekti: 16 vodohranov (5 s črpališči), 3 prečrpališča, 1 raztežilnik. Objekti so povezani s 16 km primarnega voda in 18 km sekundarnih vodov. Vodovodne cevi so iz PVC, PEHD in duktil-litoželeznega materiala. Dodatno so se v letu 2023 v okviru projekta Hidravlika v sistem vključili novi objekti: črpališče Šentjanž in VH Šentjanž, katera bosta omogočila prevezavo vodovoda Primštal-Šentjanž na vodovod Krmelj.   

V letu 2022 smo pričeli u izvajanjem aktivnosti za aktivacijo vodnega vira Glaviški potok, ki ga bomo zaradi njegove izdatnosti in pomanjkanja vode na vodovodu Krmelj zaradi širitev sistema in zaradi podnebnih sprememb usposobili za distribucijo pitne vode. Aktivnosti so se nadaljevale skozi leto 2023 (ureditev parcele, nabava in postavitev zabojnika za tehnologijo večstopenjske priprave vode, pridobitev vodnega dovoljenja za vodni vir,…). dela bodo zaključena v letu 2024. 

Priprava pitne vode iz vrtin se vrši na vodohranu Krmelj I, neposredno ob vodnih virih, in sicer poteka kontinuirana dezinfekcija pitne vode z Na-hipokloritom. Na vodohranu je nameščen analizator klora, ki redno vzdržuje predpisano koncentracijo rezidualnega klora v pitni vodi, katera se beleži na sistemu daljinskega nadzora SCADA.

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000