Hišne čistilne naprave

Nazaj

Hišne čistilne naprave so male komunalne čistilne naprave (MKČN) z zmogljivostjo manjšo od 50 PE

Veljavna zakonodaja (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode - Ur.l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21) zahteva na območjih, kjer ne bo zgrajena javna kanalizacija, izgradnjo individualnih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, in sicer malih komunalnih čistilnih naprav  (v nadaljevanju MKČN) z zmogljivostjo do 50 PE (tipski proizvod z izjavo o lastnostih), rastlinske čistilne naprave z zmogljivostjo do 50 PE, različni pretočni sistemi skladni z veljavnimi standardi po tej uredbi ali nepretočne greznice. Lastniki obstoječih stavb morajo na svoje stroške zagotoviti  odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na obstoječih objektih  v skladu z veljavno zakonodajo:

 • do konca leta 2025, če le ti nimajo urejeno odvajanje odpadnih vod v skladu z gradbeno zakonodajo iz časa, ko se je objekt gradil, oz.
 • ob morebitni prvi rekonstrukciji objekta od uveljavitve uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

V nadaljevanju je nekaj uporabnih informacij za pomoč pri vgradnji MKČN.

Lahko pa nas pokličete na tel. 07 81 64 710 (Urška Jamšek) ali na tel. 07 81 64 707 (Stojan Žulič) oz. pišete na elektronski naslov: urska.jamsek@komunala-sevnica.si ali stojan.zulic@komunala-sevnica.si.

Postopek-vgradnja MKČN

Uporabnik je dolžan pri izvedbi in obratovanju te naprave upoštevati določbe Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21).

Uporabnik lahko vgradi MKCN z zmogljivostjo do 50 PE, ki je:

 • gradbeni proizvod z Izjavo o lastnostih, da ustreza veljavnim standardom iz zgornje uredbe in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov

Pravilnik in Uredba določata za:

 • MKČN kot gradbeni proizvod z izjavo o lastnostih, da se v naslednjem koledarskem letu po vgradnji MKČN na osnovi poročila o prvim meritvah (izpolni ga upravljavec MKČN), katerega priloga je tudi analizni izvid prvih meritev (izdan s strani pooblaščenega laboratorija), izdela poročilo o pregledu MKČN (to poročilo izdela izvajalec javne službe). Poročilo o pregledu MKČN se vsako tretje leto obnovi, laboratorijska meritev pa se izvede le za prve meritve.
 • rastlinsko čistilno napravo, da se v naslednjem koledarskem letu po vgradnji MKČN na osnovi poročila o prvim meritvah (izpolni ga upravljavec MKČN), katerega priloga je tudi analizni izvid prvih meritev (izdan s strani pooblaščenega laboratorija), izdela poročilo o pregledu MKČN (to poročilo izdela izvajalec javne službe). Poročilo o pregledu MKČN se vsako tretje leto obnovi, laboratorijska meritev pa se izvede le za prve meritve.

MKČN se šteje za ustrezno evidentirano pri izvajalcu gospodarske javne službe, ko lastnik/upravljavec odda:

 • kopijo tehnične dokumentacije proizvajalca,
 • Izjavo o lastnostih za MKCN kot gradbeni proizvod,
 • poročilo o prvih meritvah emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN (s prilogo analiznega izvida od pooblaščenega laboratorija).

Izvajalec javne službe z upravljavcem MKČN vzpostavi pogodbeni odnos in izda poročilo o pregledu MKČN, katerega pa je potrebno na tri leta obnoviti.

Po sklenitvi pogodbe in izdaji prvega poročila o pregledu MKČN se zniža plačevanje okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12, 98/15). Smatra se, da je s tem izpolnjen pogoj ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Upravljavec MKCN je lahko lastnik MKCN, v kolikor sam upravlja MKCN, ali pooblaščeni izvajalec, ki ga lastnik MKCN pooblasti za upravljanje MKCN (upravljavec).

»Poročilo o pregledu MKCN« izdela  izvajalec  gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode  in jo pošlje upravljavcu MKČN (prvo poročilo se pošlje upravljavcu MKČN, vsako naslednje poročilo o pregledu je na vpogled na sedežu Komunale d.o.o. Sevnica).

Upravljavec MKČN mora zagotoviti, da MKČN ves čas obratuje skladno s tehnično dokumentacijo in navodili proizvajalca.

Upravljavec MKČN mora v celotnem obdobju obratovanja MKČN hraniti:

 • tehnično dokumentacijo in navodila proizvajalca MKČN,
 • dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN,
 • podatke o ravnanju z blatom in
 • podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja MKČN in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja.

Izvajalec gospodarske javne službe skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne  vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21) na območju Občine Sevnica zagotavlja  prevzem blata iz MKČN ter njegovo obdelavo na Centralni čistilni napravi Sevnica. Storitev praznjenja blata iz MKČN izvaja Komunala d.o.o. Sevnica in jo lahko naročite na na tel. 07 81 64 707 (Stojan Žulič).

Pred nakupom MKČN preverite pri različnih ponudnikih dokumentacijo o MKČN (CE oznako, izjavo o lastnostih, navodila za vgradnjo, navodila za obratovanje in vzdrževanje), zagotavljanje servisa in rezervnih delov, strokovna pomoč, investicijske stroške, obratovalne stroške, način nadzora delovanja MKČN, reference proizvajalca in prodajalca. V pomoč je na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije objavljen seznam MKČN, ki so ustrezne za vgradnjo. V okviru projekta VARUJ VODO je vzpostavljena svetovalna pisarna za brezplačno svetovanje občanom o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda na območjih razpršene gradnje, kjer javna kanalizacija ni predvidena. Pisarna deluje v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica in Dolnje Brezovo. S svetovalcem se lahko dogovorite za svetovanje po urniku, objavljenem na spletni strani varujvodo. si . Možno je tudi elektronsko oz. mobilno svetovanje. Dodatne informacije dobite na telefonski številki: 07 48 17 233 - Aleš Levičar

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000