Priključki na javni vodovod

Postopek pridobitve vodovodnega priključka

Za nov priključek ali spremembo obstoječega je najprej potrebno pridobiti soglasje izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo (v Občini Sevnica Komunala d.o.o. Sevnica), ki se izda na podlagi vložene vloge za izdajo soglasja za priključitev na javni vodovod.

Postopek:

 • Izdaja soglasja za priključitev (sedež Komunale d.o.o. Sevnica).
 • Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku (komunalni prispevek z odločbo odmeri Občina Sevnica).
 • Nato se na sedežu Komunale d.o.o. Sevnica poda vloga za izvedbo priključka.
 • Po prejeti vlogi se opravi ogled terena, kjer je prisotna tudi stranka, da se določi prostor postavitve vodomernega jaška in števca in izdela ponudba za izvedbo storitev.
 • Stranka s podpisom potrdi izdelano ponudbo.
 • Komunala d.o.o. Sevnica na osnovi delovnega naloga izvede montažna dela za vodovodni priključek. Zemeljska in gradbena dela (izkop) se izvedejo v dogovoru s stranko.

Po priključitvi objekta (z vgradnjo vodomera) Komunala d.o.o. Sevnica vsako novo odjemno mesto in vse spremembe na odjemnih mestih evidentira v svojem informacijskem sistemu. Novi uporabniki avtomatično pričnejo dobivati mesečne račune za obračun distribuirane vode.

Na vodooskrbnih območjih na novo zgrajenega javnega vodovoda so se uporabniki na ta javni vodovod dolžni priključiti najkasneje v roku 6 mesecev. Ob priključitvi objekta, ki je predhodno priključen na zasebni vodovod, je potrebno izvesti fizično ločitev internih instalacij s ciljem ločiti uporabnikove dosedanje vodne vire od vode iz javnega vodovoda. 

Navodila so povzeta iz Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 33/14 - UPB) ter Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih vodovodov na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 84/09):

Kaj je vodovodni priključek?

Vodovodni (hišni) priključek je del vodovoda, ki se nahaja med  sekundarnim vodovodom in napravo za merjenje pitne vode pri porabniku pitne vode. Sestavni deli vodovodnega priključek so: priključni sklop na javni vodovod (cevovod), odjemno mesto (vodomerni jašek) in obračunski vodomer. Vodovodni priključek ni oprema javne infrastrukture.Na vodovod se mora priključiti vsako odjemno mesto posebej.

Kdo financira izgradnjo priključka?

Priključek financira uporabnik, je v lasti lastnika stavbe, vzdržuje pa ga upravljavec vodovoda. Uporabnik plača upravljavcu izvedene storitve v skladu s tarifo za storitve vzdrževanja priključkov stavbe na sekundarni vodovod.

Vodomerni jašek

Vodomerni jašek mora biti zunaj objekta, na upravljavcu lahko in vedno dostopnem mestu in na zemljišču investitorja. Vodomerni jašek je lahko:

 • betonske izvedbe kvadratnega tlorisa svetlih notranjih mer 100×100 cm za vgradnjo enega ali dveh vodomerov, globine najmanj 150 cm ali
 • montažni industrijski izdelek pooblaščenih dobaviteljev.

Vodomerni jašek mora biti ustrezno zaščiten proti zmrzali in imeti urejeno odvajanje vode. Pokrov mora biti lahke izvedbe, izveden tako, da onemogoča stekanje meteorne vode v jašek ter je prirejen za lahko ročno odpiranje.

Uporabnike posebej opozarjamo na možnost zmrzali vodomera in vodovodnega priključka, zato naj poskrbijo za ustrezno toplotno zaščito (stiropor) in občasen pretok vode po ceveh.

Vodomer

Obračunski vodomer je sestavni del vodovodnega priključka in je namenjen merjenju porabe pitne vode. Vgrajen mora biti v vodomernih jaških izven stavbe ali inženirskega objekta.

Vodomere namešča, zamenjuje, vzdržuje in odčitava upravljavec vodovoda, ki skrbi tudi za pravočasno umerjanje vodomerov. Skladno z veljavnimi predpisi mora biti vsak vodomer overjen na 5 let. Redna menjava vodomerov (na 5 let) se izvaja iz naslova omrežnine, ki jo uporabnik mesečno plačuje pri obračunu komunalne storitve oskrbe s pitno vodo. Če pride do predčasne poškodbe vodomera ali do zmrzali zaradi neustreznega vzdrževanja merilnega mesta, je stroške izredne menjave dolžan poravnati uporabnik na lastne stroške.

Vodomeri se popisujejo najmanj enkrat letno. Vmes je obračun z akontacijami, ob popisu se izvede poračun glede na dejansko porabo pitne vode v preteklem obdobju. Popis vodomerov se vrši preko črtnih kod in programa e-popis.

V primeru, ko uporabnik smatra, da obračunane količine odstopajo od dejanske porabe, ima pravico od upravljavca zahtevati nadzor točnosti vodomera. V takem primeru se vodomer odstrani in posreduje pooblaščeni organizaciji v pregled. Če se pri pregledu ugotovi, da je točnost vodomera izven dopustnih meja, se uporabniku obračuna povprečna poraba vode od zadnjega odčitka do ugotovitve okvare. V nasprotnem primeru nosi stroške zamenjave in preizkusa uporabnik.

Uporabnik je dolžan vsako okvaro na priključku ali obračunskem vodomeru takoj prijaviti upravljavcu vodovoda.

Za porabo pitne vode je vsak uporabnik vode odgovoren sam. Marsikdaj se dogaja, da so uporabniki presenečeni nad količino porabljene vode.Zato svetujemo, da pozorno spremljate gibanje porabe vode in v primeru večjih odstopanj preverite vzroke!Pogosti vzroki so: puščanje WC kotličkov, puščanje pip zaradi izrabljenih tesnil na pipah, poškodb na interni vodovodni napeljavi,….

Kontakti

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

 • ponedeljek: 8.00–14.00
 • sreda: 8.00–14.00
 • petek: 8.00–14.00