Ločeno zbiranje odpadkov

Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki določa najmanjši obseg in vsebino ravnanja s komunalnimi odpadki. Ravnanje se nanaša na ločeno zbrane frakcije kot del komunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju lokalne skupnost v gospodinjstvih in po naravi in sestavi podobni odpadki v industriji, obrti ter storitvenih dejavnostih.

Odredba predvideva postavitev ekološkega otoka na vsakih 500 prebivalcev, kar pomeni, da bi v naši občini zadostili zahtevam iz odredbe s postavitvijo 35 ekoloških otokov. V občini Sevnica je postavljenih že 165 ekoloških otokov, kar pomeni 105 prebivalcev na ekološki otok – nadstandard opremljenosti. Vendar bo kljub temu, zaradi razpršene poseljenosti občine, tudi v prihodnje potrebno zbiralnice še umeščati v posamezna naselja ter tako uporabnikom ločevanje čim bolj približati.

»Seznam lokacij ekoloških otokov na dan 31.12.2018«

»Navodila za ločevanje na ekološkem otoku«

Komunala d.o.o. Sevnica, skladno z zakonodajo, komunalne odpadke ločeno glede na vrsto odpadka zbira, sprejema, razvršča in začasno skladišči na Zbirnem centru za odpadke pred oddajo pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem.

Komunala Sevnica

Komunala Sevnica