Dežurne številke

Oskrba s pitno vodo
041 355 631
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
051 366 108
Pogrebna in pokopališka dejavnost
031 641 325
031 547 744
Vzdrževanje občinskih cest
031 614 008
Vzdrževanje javne razsvetljave
031 416 942
Komunala Sevnica

Komunala Sevnica