JV Sevnica

Nazaj

Število priključkovŠtevilo osebLetna količina prodane vodeTrdota vode
gospodinjstvogospodarstvo   
1 3972385 495282 85115,4°d
1 -  pod JV Sevnica vključen vodovod Apnenik z 18 priključki in vodovod Kompolje z 1 priključkom za pridobitno dejavnost;

 

2 - podatki l. 2014

Javni vodovod (v nadaljevanju JV Sevnica) je vodovod, ki s pitno vodo oskrbuje mesto Sevnica in bližnja naselja Pečje, Žurkov Dol, Orešje, Metni vrh, Orehovo, Vranje, Podvrh, Lončarjev Dol in sicer gospodinjstva (5 370 uporabnikov) preko 1 469 hišnih priključkov ter gospodarstvo in storitvene dejavnosti preko 239 priključkov. V letu 2014 je bilo na sistemu skupaj prodano 288 884 m3 vode. Podatki ne vključujejo v letu 2015 priključenega naselja Žigrski Vrh na JV Sevnica (170 uporabnikov).

V sistemu je 5 vodnih virov (vodnjak Stilles, vrtina Stil-1, vrtina Stil-2, zajetje Dolna, zajetje Orehovec), 10 vodohranov (5 s črpališči), 6 prečrpališč in 2 raztežilnika.

V letu 2015 se je v uporabo vključil vodni vir Podskalica (po spiranju novega sistema, ureditvi novih objektov - prečrpališča Podskalica, vodohrana Pokojnik in preureditve obstoječih objektov).

Objekti vodovoda Sevnica so med seboj povezani s cevovodi – okoli 68 km primarnega vodovoda, 47 km sekundarnega vodovoda. Cevi so iz duktil-litoželeznega materiala, PVC in PEHD. Salonitnih cevi na vodovodu Sevnica ni.

Na javnem vodovodu Sevnica se vrši stalna priprava pitne vode na zajetju Dolna ter na vrtinah Stilles-1 in Stilles-2. V ta namen se uporablja plinski klor (obe vrtini) ter Na-hipoklorit na zajetju Dolna. V letu 2014 je nameščena tudi klorirna naprava v VH Pokojnik, z namenom priprave vode iz vodnega vira Podskalica.

Začetki gradnje vodovoda segajo v l. 1954, ko je bil zgrajen vodnjak Stilles z omrežjem, ki se je skozi leta postopoma širilo. Vodnjak Stilles je v letu 2011 služil kot rezervni vodni vir in ni bil uporabljan za distribucijo pitne vode v omrežje.

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000