Vzdrževanje javne razsvetljave

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica je s 1. 1. 2019  pričelo z izvajanjem storitev vzdrževanja javne razsvetljave. Dejavnost izvaja na osnovi sklepa Občine Sevnica o prenosu izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave v Občini Sevnica javnemu podjetju (št. sklepa 354-0078/2018, z dne 27. 7. 2018).

Izvajanje te storitve kot gospodarske javne službe opredeljuje Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 80/13), samo izvajanje službe pa opredeljuje Odlok o javni razsvetljavi v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 68/08, 46/14 in 46/15).

Vzdrževanje javne razsvetljave obsega vzdrževanje objektov, opreme in naprav ter omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave. Občina izvaja to gospodarsko javno službo ob državnih cestah znotraj naselij, lokalnih cestah, javnih poteh, javnih površinah, kulturnih spomenikih in cerkvah.

Kontakti