Vzdrževanje javne razsvetljave

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica je s 1. 1. 2019  pričelo z izvajanjem storitev vzdrževanja javne razsvetljave. Dejavnost izvaja na osnovi sklepa Občine Sevnica o prenosu izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave v Občini Sevnica javnemu podjetju (št. sklepa 354-0078/2018, z dne 27. 7. 2018).

Izvajanje te storitve kot gospodarske javne službe opredeljuje Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 80/13), samo izvajanje službe pa opredeljuje Odlok o javni razsvetljavi v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 68/08, 46/14 in 46/15).

Vzdrževanje javne razsvetljave obsega vzdrževanje objektov, opreme in naprav ter omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave. Občina izvaja to gospodarsko javno službo ob državnih cestah znotraj naselij, lokalnih cestah, javnih poteh, javnih površinah, kulturnih spomenikih in cerkvah.

Komunala Sevnica

Komunala Sevnica