JV Primož

Nazaj

Število priključkovŠtevilo osebLetna količina prodane vode
gospodinjstvo

gospodarstvo,

javne ustanove

  
63971 12650 158

Na sistemu JV Primož sta aktivna vodna vira vrtina P-1 (Primož) ter vrtina VI-2/05 (Studenec). Poleg vodnih virov sistem sestavlja še 6 vodohranov (1 s črpališčem). Med seboj je sistem povezan s 24 500 m primarnega in razdelilnega cevovoda iz duktila in PVC materiala. V letu 2023 se je končal projekt Hidravlika, v okviru katere je bilo zgrajeno črpališče Log, ki bo omogočalo črpanje vode iz vodovoda Sevnica v VH Orle, ki je del vodovoda Primož in tako je omogočena povezava obeh javnih vodovodov, kar močno poviša stabilnost oskrbe s pitno vodo. 

Sistem je konec leta 2023 s pitno vodo oskrboval 1 126 uporabnikov preko 639 hišnih priključkov ter 7 enot v gospodarstvu, storitveni dejavnosti in javnih ustanovah. Količina prodane vode v letu 2023 znaša 50 158 m3, samo v gospodinjstvih 49 685 m3, kar na osebo znese 3,7 m3/osebo/mesec.

JV Primož s pitno vodo oskrbuje naselja Primož, Studenec, Ponikve, Hudo Brezje, Rovišče, Gornje Impolje, Dolnje Impolje, Gornje Orle, Dolnje Orle, Mala Hubajnica, Velika Hubajnica, Osredek, Preska, Križe, Konjsko, Dedna gora, Rogačice, Češnjice, del Brezja, Zavratca in Arto, ki je bil pred prevezavo na JV Primož samostojen sistem in se je z vodo oskrboval iz vodnega vira v upravljanju Kostak Krško d.d..

Priprava pitne vode z Na-hipokloritom poteka kontinuirano na treh lokacijah: v vodohranu Orle, v vodohranu Balantov hrib in od leta 2016 dalje še v VH Laze. Čeprav se je konec leta 2023 priprava vode iz VH Laze prestavila v VH Gornje Impolje. Na tak način smo rezidual prostega klora razširili na večji del omrežja JV Primož. Z več točkovno pripravo vode se lahko po celotnem, zelo razvejanem sistemu, vzpostavi stalna minimalna koncentracija klora. Analizator klora je bil najprej nameščen v VH Balantov hrib, v letu 2022 v VH Orle in v letu 2023 še v VH Gornje Impolje. Prenos koncentracij prostega klora na SCADO je urejen v VH Balantov hrib, na ostalih dveh lokacijah je predviden v letu 2024. 

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000