Dejavnosti

Izvajamo gospodarske javne službe, ki so hkrati glavne dejavnosti podjetja. Z občinskimi gospodarskimi javnimi službami zagotavljamo materialne javne dobrine:

 • trajno in nemoteno,
 • v javnem interesu,
 • zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar jih ni mogoče zagotavljati na trgu.

Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb. Dobrine so proizvodi oziroma storitve, ki jih mora podjetje neprekinjeno zagotavljati ob enakih pogojih vsem uporabnikom, ne glede na stroške in po cenah, ki jih določa in nadzira lokalna skupnost.

Poleg glavnih dejavnosti izvajamo še druge dejavnosti komunalnega značaja, kjer veljajo načela tržnega gospodarstva in so ustvarjene predvsem zaradi pridobivanja dobička v in zunaj podjetja. Dobiček naj bi bil namenjen razvoju podjetja in širitvi dejavnosti. V tem smislu Komunala d.o.o. Sevnica prevzema vlogo investitorja (priprava, vodenje investicij, inženirske storitve) in gradnjo infrastrukture iz področja dejavnosti podjetja.

Dejavnosti podjetja so naslednje:

a) glavne dejavnosti:

 • oskrba s pitno vodo
 • ravnanje z odpadki
 • odvajanje in čiščenje odpadnih voda
 • pogrebne in pokopališke storitve
 • javna snaga, urejanje javnih površin
 • vzdrževanje občinskih cest.

 

V letu 2018 je bil izdan sklep Občine Sevnica, št. sklepa 354-0078/2018, z dne 27.07.2018, na osnovi katerega se na Komunalo Sevnica prenaša izvajanje nove gospodarske javne službe javne razsvetljave. V letu 2018 je bila že sklenjena Pogodba za izvajanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Sevnica, po kateri se izvajanje dejavnosti na Komunali začne z januarjem 2019. Izvajanje te službe določa in ureja Odlok o javni razsvetljavi v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 68/08, 46/14 in 46/15).b) druge dejavnosti komunalnega značaja:

 • oskrba s toplotno energijo (proizvodnja in distribucija pare in tople vode)
 • gradnja in rekonstrukcija vodovodnih, kanalizacijskih objektov in naprav
 • napeljava in popravilo vodovodnih, plinskih in sanitarnih instalacij v objektih
 • prevozi tovorov in storitve z gradbeno mehanizacijo
 • inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
 • gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
 • proizvodnja električne energije
 • trgovanje z električno energijo
 • športna dejavnost (obratovanje športnih objektov)
 • dejavnost skupnih služb
 • javna dela.

Podjetje je registrirano za dejavnost zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode – 36.000.

Komunala Sevnica

Komunala Sevnica