Ravnanje z odpadki

Nazaj

Skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 80/13) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 22/14) javno službo zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Sevnica izvaja Komunala d.o.o. Sevnica, javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja  komunalnih odpadkov izvaja CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., Novo mesto.

Naloge dejavnosti javne službe ravnanja z odpadki so:

 • Ločeno zbiranje in prevzemanje frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij na t.i. ekoloških otokih.
 • Ločeno zbiranje in prevzemanje frakcij v Zbirnem centru za odpadke.
 • Zbiranje bioloških odpadkov z individualnim odvozom iz strnjenih naselij in pokopališč.
 • Odvoz zbranih odpadnih nagrobnih sveč iz pokopališč občine Sevnica na ZC Sevnica.
 • Prevzemanje kosovnih odpadkov v Zbirnem centru za odpadke in preko naročilnic z individualnim odvozom skozi celo leto.
 • Zbiranje nevarnih odpadkov v Zbirnem centru za odpadke in organiziranje ene zbiralne akcije v jesenskem času.
 • Zbiranje preostanka mešanih komunalnih odpadkov iz individualnih posod pri uporabnikih in skupnih zabojnikov na območjih razpršene poselitve.
 • Zbiranje komunalnih odpadkov iz industrije in storitvenih dejavnosti.
 • Odvoz odpadkov iz čistilnih akcij in javnih površin.
 • Odvoz odpadkov iz prireditev.
 • Organiziranje zbiralnih akcij papirja in ostalih frakcij v osnovnih šolah in vrtcih.

Evropska in slovenska zakonodaja nalaga obvezo do leta 2020 ločeno zbrati in predelati 50 % vseh nastalih odpadkov.

Pravilni postopki ravnanja z odpadki v današnjem času so:

 1. Preprečevanje nastajanja odpadkov.
 2. Nastale odpadke s pravilnim ločenim zbiranje pripraviti za ponovno uporabo.
 3. Odpadke reciklirati.
 4. Odpadke predelati (npr. energetska predelava).
 5. Nekoristne odpadke pravilno odstraniti oz. naložiti na deponiji.

Zmanjševanje količin mešanih komunalnih odpadkov z ločevanjem na izvoru je obvezno!

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000