Zakonodaja

Nazaj

  • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15)
  • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21)
  • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda  (Ur. l. RS, št. 94/14, 98/15)
  • Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 62/08)
  • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 33/14-UPB)
  • Tehnični pravilnik o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda (Ur.l. RS, št. 47/09)
  • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12, 98/15)

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000