Digivoda

Vsaka kaplja voda je dragocena – za nas, za naš planet, in za prihodnost življenja, kot ga poznamo.

Začetek operacije
17.02.2022

Zaključek operacije:
31.12.2022

Vrednost:
224.933,24 EUR

Vsaka kaplja voda je dragocena – za nas, za naš planet, in za prihodnost življenja, kot ga poznamo. Poslanstvo projekta DIGIVODA :)

Namen projekta DIGIVODA je prispevati k ohranjanju okolja na način sprememb navad prebivalcev v celotnem LAS Posavje, z vzpostavitvijo funkcionalne infrastrukture ter digitalnih tehnologij, ki so neposredno vezane na dostopnost in način porabe pitne vode. S projektom želimo prebivalcem Posavja zagotoviti dostop do kakovostne pitne vode na javnih mestih in s tem zmanjšati obremenjenost okolja z odpadno plastično embalažo, s čimer neposredno zmanjšujemo obremenitev komunalnih deponij, ki so ena glavnih groženj trajnostni oskrbi s pitno vodo. Hkrati pa zagotavljamo ekološko osveščenost z uporabo sveže vode ter s tem dvig kvalitete življenja prebivalcev na celotnem območju LAS Posavje. V okviru operacije bomo tako z ureditvijo okolja zmanjšali pritisk na vodni krog, s poudarkom na zmanjševanju ogroženosti podzemnih voda z odpadki ter s postavitvijo vodnih hišk in pitnikov prispevali k pomembnosti in dostopnosti čiste pitne vode ter zmanjšanju porabe plastike – plastenk za vodo, s čimer se drastično zmanjšajo stroški zbiranja in odstranjevanja odpadkov za lokalne javne uprave, saj je veliko manj odvrženih plastenk po mestu, ki jih je treba pobirati in poskrbeti za predelavo. Vplivamo torej na povečanje ozaveščanja ter spoštovanje naravnih virov in okolja v katerem živimo. Dolgoročno zagotavljamo čisto in zdravo okolje.

Ključni cilji projekta:

 1. vzpostavitev funkcionalne infrastrukture za nemoten dostop do pitne vode preko postavljenih vodnih hišk, vodnih pitnikov, programa Vodni agent (uporaba najnovejše tehnologije za vodo, s posebnim poudarkom na okolju, za varčevanje z energijo in zmanjšanje proizvodnje plastičnih odpadkov);
 2. ozaveščenost lokalnih prebivalcev glede odgovornega ravnanja z vodo in vodnimi viri, sprememba navad in miselnosti glede uporabe sveže pitne vode ter zmanjšanje količin porabe plastenk oz. plastične embalaže, učenje o pomembnosti povezanosti vodnega kroga in dejavnosti v okolju preko edukativnih in animiranih delavnic, informiranja in obveščanja javnosti, vzpostavljene infrastrukture, programa Vodni varuh, itd.;
 3. zmanjšanje okoljske obremenitve s plastenkami/odpadno embalažo, kar pomeni manj deponij, manj pritiska na vodni krog, s poudarkom na zmanjševanju ogroženosti podzemnih voda z odpadki;
 4. razbremenitev javnih služb in prihranki javnega denarja na račun manj odpadkov plastične embalaže. Izvedba projekta cilja na zmanjšanje stroškov zbiranja in odstranjevanja odpadkov za lokalne javne uprave, saj bo veliko manj odvrženih plastenk po mestu, ob cestah…, ki jih je treba pobirati in poskrbeti za predelavo.

Glavne aktivnosti projekta so sledeče:

 1. nakup in namestitev vodnih hišk in pitnikov, Vodni agent (ekološki trajni element), s čimer se zmanjša poraba plastenk za vodo;
 2. izvedba izobraževalnih in animacijskih dejavnosti in promocije po regiji Posavje, strokovna ekskurzija za ranljive skupine (starejši, mladi), nakup multimedijske opreme, program Vodni varuh, s čimer se veča prenos znanja o vodnem krogu ter dejavnostmi v okolju;
 3. razdelitev ročnih stiskalnic za plastično embalažo prebivalcem, zaposlitev nove osebe za nedoločen in poln delovni čas, za katero je predvidena obnova ter oprema pisarne;
 4. trajnostna sanacija, načrt remediacije (sanacije) odlagališča črnih/nevarnih odpadkov.


Rezultati in učinki projekta bodo sledeči: Trajnostna zacelitev narave in urejena okolica odlagališča črnih/nevarnih odpadkov (1), edukativne delavnice (12), obnovljena in opremljena pisarna za novo zaposlenega (1), jumbo plakat (1), novo delovno mesto (1), načrta remediacije (sanacije) odlagališča črnih/nevarnih odpadkov (1), vodne hiške (2), razdeljene ročne stiskalnice (2.300), oglaševanje v časopisu (1), multimedijska oprema (1), razstavni panoji (10), vodni pitniki (7), uvodni seminar (1), program Vodni agent (18), delavnice z mobilno vodno postajo (9), digitalizirana spletna stran (1), strokovna ekskurzija za ranljive skupine (2). 

Operacija DIGIVODA je inovativen pilotni projekt na področju varovanja okolja in ohranjanja narave

Ozadje operacije izhaja iz realnih potreb prebivalstva po varovanju okolja in voda, saj rešuje globalno problematiko vse večjih količin plastičnih embalažnih odpadkov – plastenk za vodo. 

Razlogi za operacijo: Na svetu je ta trenutek 13 milijard ton plastičnih odpadkov, še hujši je izračun, da bo ob zdajšnji stopnji kopičenja odpadkov leta 2050 v morju več odpadkov kot rib, v Evropi letno nastane okrog 25,8 milijona ton plastičnih odpadkov in se bo zaradi odpovedi Kitajske glede sprejemanja odpadne embalaže iz EU na različnih območjih po svetu nakopičilo dodatnih 111 milijonov ton do leta 2030. Na to problematiko o preveliki porabi plastike odgovarjamo z novim pilotnim projektom DIGIVODA, v okviru katerega bomo z ureditvijo okolja zmanjšali onesnaženost voda, s postavitvijo vodnih hišk ter pitnikov prispevali k pomembnosti čistosti pitne vode ter zmanjšanju porabe plastike – plastenk za vodo in spremenili navade prebivalcev celotnega LAS Posavje glede uporabe sveže pitne vode.

Ustekleničena voda je najpopularnejša pijača na svetu, njena prodaja pa še vedno raste-zlasti prodaja pitne vode iz plastenk. Ljudje po svetu spijejo za več kot 100 bilijonov dolarjev ustekleničene vode na leto. To je približno 50 bilijonov plastenk. A z uporabo takšne vode se ustvarja vedno več okoljskih problemov, kot so ogromno odpadne plastične embalaže, izdelane iz nafte, predvsem pa velika poraba energije za proizvodnjo, ustekleničenje, shranjevanje, hlajenje in dostavo takšne vode. Glavni očitek o pitju vode iz plastenk gre ravno na račun nerazumno velike porabe pretežno fosilne energije pri proizvodnji. Naslednje številke so prav grozljive. Za izdelavo tipične enolitrske plastenke, zamaška in ostalega pakiranja se porabi okrog 3.4 mega joulov energije. Sodček nafte v sebi hrani okrog 6000 mega joulov energije, kar pomeni da iz enega sodčka nafte naredimo samo okrog 1760 enolitrskih plastenk. Ustekleničena voda je v svetu tudi kar 240 do 10 000 krat dražja od vode iz pipe. Seveda stane polnjenje vode, proizvodnja in prevoz plastenk, zamaškov, nalepk, da ne omenjamo distribucije vode. Ne pozabimo, da je voda zelo težka za prevoz. Nedvomno stane tudi zbiranje in predelava plastenk. Neprijetna resnica je tudi, da s pitjem vode iz plastenk po nepotrebnem ustvarjamo odpadke in obremenjujemo naše okolje, saj se žal reciklira zgolj desetina tovrstne embalaže. Plastenka pa se razgradi šele po 450 letih. Veliko odpadne plastike konča v oceanih. Proizvodnja ustekleničene vode zahteva do dvestokrat več energije kot proizvodnja vode iz pipe. Slovenci smo za trendovsko vodo pripravljeni plačati tudi do 1000 krat več, čeprav za njo velja enak pravilnik o kakovosti kot za vodo iz pipe. Tak trend je opaziti tudi v Posavju, morda celo v večji meri, saj se okolje počasi spreminja iz ruralnega v urbano-ruralno, s čimer se izgublja tradicionalno razumevanje in odnos do naravnih virov in se zelo nekritično promovira, za lokalno okolje, popolnoma nepotreben način konzumiranja vode.

RAZLOGI ZA OPERACIJO

Vse to nas je spodbudilo k razmišljanju o zmanjšanju porabe ustekleničene vode, ki se jo lahko nadomesti z uporabo sveže vode (v vodni hiški zajem čiste ne-ustekleničene pitne vode, z lastno večkratno embalažo ter pitniki), s čimer prispevamo k zmanjšanju porabe količine odpadne embalaže, manjšemu onesnaževanju ter neposredno vplivamo na zdravo in čisto okolje. Poleg tega z uporabo sveže vode vplivamo na zdrav življenjski slog za prebivalce. Voda, ki priteče na pipo je sveža in bogata s kisikom, pri vodi iz plastenke pa gre lahko za postano vodo. Z ureditvijo narave (trajnostno zacelitvijo oz. ureditvijo starega zaklonišča) pa bomo prispevali k varovanju vodnega kroga, s poudarkom na zmanjševanju ogroženosti podzemnih voda z odpadki (okoli 75 odstotkov prebivalcev EU se oskrbuje z vodo iz podzemnih vodnih virov). Obstaja potencialna nevarnost, da odloženi raznovrstni odpadki iz tega zaklonišča potencialno ogrozijo najpomembnejše tri vodne vire na lokaciji podjetja Stilles (kjer sta 2 vrtini in vodnjak, kar bi pomenilo ogrozitev cca. 50 litrov na sek. zdrave pitne vode), ki je ključna za vodooskrbo Sevnice. Sama sanacija/čiščenje bo tako z vidika varnosti pri delu kot z vidika manipulacije navedenih odpadkov izjemno zahtevno. Predvideno je ročno odstranjevanje in transport.

Premalo je tudi ekološke ozaveščenosti prebivalcev o uporabi sveže pitne vode, o problematiki varovanja okolja, razumevanja povezanosti vodnega kroga in dejavnosti v okolju, znanja sortiranja odpadkov ter pomenu odpadne embalaže-plastenk kot odpadka ter negativnih posledicah na naravne vire. Zato je pomemben izziv, poleg zgoraj naštetih, tudi kako tesneje povezati lokalne skupnosti v skrbi za varno in zdravo okolje, pri čemer je najboljši odgovor sprememba navad in aktivna uporaba sveže vode (zajem čiste ne-ustekleničene pitne vode, z lastno večkratno embalažo) in s tem vidni učinki v okolju. Operacija se osredotoča na celotno območje LAS Posavje in na vse skupine udeležencev (prebivalci: mlajši, srednja generacija, starejši, splošna javnost, stroka). Občan postane aktivni del znižanja onesnaževanja v lokalnem okolju, zveča se zavest, da se skrb za okolje začne z vsakodnevnimi dobrimi odločitvami. 

Poseben poudarek bo na spremembi navad glede uporabe sveže pitne vode, predvsem učenje mladih (učenci v OŠ), ki so bodoči uporabniki okolja in nenazadnje odločevalci bodočega razvoja, katere bomo motivirali, da bodo sami iskali rešitve za prilagajanje podnebnim spremembam ter si priučili razumevanje, da je sposobnost ohraniti okolje s pitno vodo osnova kakovostnega življenja za vsako lokalno skupnost. Svoje »modrosti« glede navad porabe pitne vode bodo mlajšim predajali tudi starejši.

V okviru operacije bomo za udeležence ranljivih skupin (mladi, starejši) izvedli strokovno ekskurzijo, kjer jih bomo vključili v izobraževanje o pomenu varovanja vodnih virov, ohranjanju pitne vode, pomenu vodnih izgub, pomenu kakovosti sveže pitne vode ter zmanjšanju količin porabe plastenk oz. plastične embalaže. Na ta način bomo dodatno izobraževali ranljive skupine, jih motivirali za predajanje svojega znanja in navad mlajšim generacijam ter tako povečali njihovo neposredno vključenost v družbo. Vključeni bodo mladi športniki, ki so vzor mlajšim ter starejši, ki bodo svoje pridobljeno znanje navdušeno širili naprej (doseganje in ozaveščanje širše populacije). S tem bomo prispevali k čistejšemu okolju preko zmanjšanja količin porabe odpadne embalaže, kar vse pozitivno vpliva na manjše onesnaževanje tal in virov pitne vode (manj odpadkov, maj odvrženih plastenk po mestu, ob cestah, zmanjšanje onesnaževanja, ki je plod pametne odločitve z uporabo vode brez transporta (Km=0), manjšega števila uličnih zbiralnikov za plastično embalažo in zmanjšanja transporta in obdelave teh odpadkov). Dolgoročne koristi za prebivalce so torej številne.

Ker gre za prvi (pilotni) tovrstni projekt s področja ohranjanja in varovanja narave ter voda v Sloveniji, bomo z rezultati projekta ustvarili paleto dobrih praks, ki bodo služili kot zgled nadaljnjim projektom in ukrepom, rezultati pa bodo prenosljivi tudi na druge občine, regije, pa tudi izven države.

Kontakti

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000

Uradni podatki

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Slovenia
ID za DDV: SI90581121
IBAN: SI56 0237 9001 3698 364 (NLB d.d.)

IBAN: SI56 0315 8100 0507 153 (SKB d.d.)

Kontakt

Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
07 / 81 64 700
komunala.sevnica@siol.net
komunala-sevnica.si

Uradne ure

Za stranke smo dosegljivi v času uradnih ur:

 • ponedeljek: 8.00–14.00
 • sreda: 8.00–14.00
 • petek: 8.00–14.00