60 let organizirane komunalne dejavnosti

30. 9. 2016

November, praznični mesec občine Sevnica, je združil 60 dogodkov po celotnem območju občine. Program prireditev je 30.novembra zaokrožila slovesnost ob 60-letnici delovanja Komunale Sevnica, ustanovljene za izvajanje gospodarskih javnih služb na območju občine. Vsem sedanjim in nekdanjim sodelavcem se je za korektno poslovno sodelovanje, za prenešena znanja in dragocene izkušnje zahvalil direktor podjetja Mitja Udovč. Ob obletnici je podjetje in zaposlene kot dobro organizirane, odgovorne, motivirane in strokovne pohvalil tudi župan Srečko Ocvirk.

Temeljno poslanstvo podjetja v 100-odstotni lasti občine je redno in kakovostno izpolnjevanje javnih potreb z izvajanjem komunalnih storitev, dostopnih vsem pod enakimi pogoji. Glavne dejavnosti podjetja so: oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pogrebne in pokopališke storitve, javna snaga, urejanje javnih površin in vzdrževanje občinskih cest. Kakovostno in redno izvajanje teh dejavnosti, ki se je v zadnjih letih razširilo na območje celotne občine, je visokega družbenega pomena, saj omogoča nemoteno vsakodnevno življenje in delovanje občanov in gospodarstva. Zgledno urejenost in ambiciozno uresničevanje poslovnih izzivov Komunala Sevnica sočasno udejanja tudi na področju tržnega gospodarstva ter uspešno izvaja investicijske projekte, predvsem gradnjo vodovodnih in kanalizacijskih sistemov ter cestne infrastrukture.

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, kot ga poznamo danes, je skozi šest desetletij raslo in se razvijalo v različnih formalnih oblikah. Spreminjala se je organiziranost opravljanja javnih služb, z višjim standardom in novo javno infrastrukturo so rasle potrebe, s poslovnimi izzivi so se širile dejavnosti podjetja, tako vsebinsko kot teritorialno. Ob tej priložnosti je številnim navzočim novo knjižno delo o razvoju organizirane komunalne dejavnosti v sevniški občini predstavil raziskovalec sevniške zgodovine Oskar Zoran Zelič. Poljudno-strokovna monografija ima preko 220 strani, dopolnjuje pa jo bogat nabor fotografij, razglednic in časopisnih člankov.

Komunalo Sevnica poleg vsega predstavljenega odlikuje tudi odprtost do lokalne skupnosti. Še posebej močno je tudi sodelovanje na področju okoljske vzgoje otrok in mladine. Tudi zato ni naključje, da so kulturni program slovesnosti, ki je potekala v sevniški kulturni dvorani, s plesnimi, pevskimi in igralskimi točkami oblikovale vse osnovne šole z območja občine. Glasbeno je program dopolnil še citrarski tercet.

Razvoj je prikazala tudi filmska reportaža Bojana Kostevca, ki si jo lahko ogledate na naslednji povezavi.