Obvestilo o načinih obveščanja uporabnikov pitne vode na javnih vodovodih v občini Sevnica

Nazaj

Komunala Sevnica - Objekt

Na podlagi Uredbe o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 61/23) je bilo izdano Navodilo o načinih obveščanja (Ur.l. RS, št. 109/23), ki določa načine obveščanja uporabnikov pitne v primerih ugotovljenih neskladnostih oz. odstopanj po 12., 17., 22. in 31. členu Uredbe. Načini obveščanja v primerih ugotovljenih nepravilnosti so razvidni iz tabele: 

Člen

Vzrok za obveščanje/Čas obveščanja

Načini obveščanja

12.

Upravljavec vodovoda ugotovi, da je pitna voda neskladna ali zdravstveno neustrezna zaradi interne vodovodne napeljave.

Čas obveščanja: čimprej oz. najpozneje v 3 dneh po ugotovitvi se obvesti lastnika, upravljavca ali upravnika objekta*; če je treba razglasiti ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode, pa najpozneje v 2 urah;  

 1. uporabniku, kjer je bil neskladen vzorec odvzet - osebno z dopisom ali po e-pošti
 2. hišni svet - z obvestilom na oglasni deski uporabnika/ov hišnega vodovodnega omrežja
 3. vzdrževalcu lokalnega javnega vodovoda z dopisom

17.

Upravljavec vodovoda izda ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode.

Čas obveščanja: ob začetku veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 2 urah se obvesti uporabnike javne službe ali vse lastnike zasebnega vodovoda (obvešča se vsak dan do preklica)**;

 1. lokalni radio Radio Veseljak Posavje oz. individualno obveščanje uporabnikov na manjših vodovodih s pisnim obvestilom in potrditvijo s podpisom ali preko SMS*** 
 2. spletna stran upravljavca: www.komunala-sevnica.si  
 3. Center za obveščanje 112: operativecbr@urszr.si   

17.

Upravljavec vodovoda izda ukrep prekinitve oskrbe s pitno vodo.

Čas obveščanja: takoj, ko je mogoče, a najpozneje v 24 urah po prekinitvi oskrbe se obvesti uporabnike javne službe;

 1. lokalni radio Radio Veseljak Posavje oz. individualno obveščanje uporabnikov na manjših vodovodih s pisnim obvestilom in potrditvijo s podpisom ali preko SMS*** 
 2. spletna stran upravljavca: www.komunala-sevnica.si  
 3. Center za obveščanje 112: operativecbr@urszr.si  

22.

Lastnik, upravljavec ali upravnik prednostnih prostorov ugotovi neskladnost pitne vode.

Čas obveščanja: takoj obvesti uporabnike pitne vode v prednostnih prostorih – še posebno je pomembno to v primeru izdaje ukrepa omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode;

Določi lastnik, upravljavec ali upravnik prednostnih prostorov.

Način obveščanja mora biti učinkovit in sledljiv.

31.

Ministrstvo za zdravje izda upravljavcu vodovoda dovoljenje za odstopanje od mejnih vrednosti parametrov.

Čas obveščanja: na dan pridobitve dovoljenja, a najpozneje v 7 dneh upravljavec vodovoda obvesti uporabnike javne službe ali vse lastnike zasebnega vodovoda. 

 1. lokalni radio Radio Veseljak Posavje oz. individualno obveščanje uporabnikov na manjših vodovodih s pisnim obvestilom in potrditvijo s podpisom ali preko SMS*** 
 2. spletna stran upravljavca: www.komunala-sevnica.si    
 3. Center za obveščanje 112: operativecbr@urszr.si   
*     Lastnik, upravljavec ali upravnik objekta je odgovoren, da obvesti o neskladnosti vse uporabnike pitne vode v objektu in jim posreduje ustrezna navodila.**  če se ukrep omejitve ali prepovedi pitne vode izvaja več kot 2 tedna, se lahko dnevno radijsko obveščanje po tem času nadomesti s tedenskim obveščanjem. Uporabnike javne službe ali vse lastnike zasebnega vodovoda se obvesti tudi o prenehanju izvajanja ukrepa. Lastnik, upravljavec ali upravnik objekta je odgovoren, da obvesti o neskladnosti vse uporabnike pitne vode v objektu in jim posreduje ustrezna navodila*** manjši vodovodi: Okič, Log, Lukovec, Primštal-Šentjanž, Veliki Cirnik, Skrovnik, Spodnje Vodale, Breg, Razbor-Lisce, Šentjur na Polju, Okroglice, Trnovec, Stagonce-Kancijan, Kompolje-Šmarčna, Dolnje Brezovo, Cirje-Ledina
 

Vse dodatne informacije in pojasnila glede kakovosti oskrbe s pitno vodo na javnih vodovodih v občini Sevnica dobite na tel. 07/81 64 724.

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000