Izračun cene

Nazaj

IZRAČUN CENE ZEMELJSKEGA PLINA OD 1.1.2019 DALJE

JAVNO PODJETJE PLINOVOD d. o. o. SEVNICA končnim odjemalcem dobavlja zemeljski plin po distribucijskem omrežju v mestu Sevnica. Na izdanih računih so postavke za dobavo plina kot trgovskega blaga (cena plina z dajatvami) in postavke omrežnine (storitev distribucije plina po plinovodnem omrežju).

Od 1. januarja 2017 dalje obračunavamo zemeljski plin v novi energijski enoti – KWh.

Skladno z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur.l.RS št. 61/16) se je s 1. januarjem 2017 zaključil obračun zemeljskega plina v kubičnih metrih in pričel obračun zemeljskega plina v KWh. Cena zemeljskega plina bo tako podana v EUR/KWh.

Operaterji sistemov zemeljskega plina moramo na plinomerih izmerjene kubične metre plina pretvoriti  v energijske enote KWh  in pri tem upoštevati kurilnost zemeljskega plina v zadnjem mesecu. Poleg zemeljskega plina se od 1.1.2017 dalje v energijskih enotah obračunava tudi omrežnina ter vsi prispevki in trošarina.

Skladno z evropsko zakonodajo na področju zemeljskega plina se pri preračunu iz volumskih enot v energijske enote upošteva zgornja kurilnost (gross caloric value - GCV). Le to že več let dnevno objavlja operater prenosnega sistema. Trenutno je v slovenskem plinovodnem sistemu zelo homogen plin, kar pa se lahko bistveno spremeni ob uvajanju dodatnih virov v okolici ali doma: terminal utekočinjenega zemeljskega plina v bližini,  zemeljski plin iz Prekmurja ali bioplin.

Končni odjemalci s prehodom na obračun v  KWh plačujejo toliko energije, kolikor jo prejmejo, hkrati pa je lažja primerjava z ostalimi energenti. 

Hkrati s spremembo obračuna zemeljskega  plina v kWh,  je Agencija za energijo z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina opredelila način  pretvorbe odčitane vrednosti volumskih enot m3 na plinomeru, ki ni opremljen s korektorjem temperature in tlaka, v normirane vrednosti Nm3, ki predstavljajo osnovo za preračun obračunskih volumskih enot v energijske enote kWh. Pri pretvorbi m3 v Nm3 bo upoštevana sprememba tlaka zaradi različnih nadmorskih višin na območjih izvajanja distribucije, kar zagotavlja bolj natančen in pošten obračun dobavljene količine energije v KWh odjemalcem. Spremenjen način obračuna, ki upošteva vpliv nadmorskih višin,  bo po oceni Agencije za energijo v posameznih primerih povečal točnost določitve predane količine energije tudi do tri odstotke.

Dobava plina:

- prodajna cena zemeljskega plina v:  €/kWh

- dajatve:  trošarina, ekološka taksa ( CO2 ), prispevek OVE, SPTE: vse v €/kWh

Omrežnina:

- pavšal (v €), moč (v €/kWh) ali zmogljivost (v €/kWh/dan), to je fiksni del omrežnine glede   

  na odjemno skupino

-cena porabe v €/kWh ( variabilni del omrežnine)

-meritve v € (cena za izvajanje meritev)

-dodatek za prihranke energije v €/kWh

Na vse gornje postavke se obračuna še DDV (22 %)

1. Dobava plina (dobava zemeljskega plina kot blaga):

Prodajno ceno zemeljskega plina dobavitelj prosto oblikuje glede na tržne razmere (zemeljski plin kot tržno blago).

Od 1.1.2017 dalje se zemeljski plin obračunava v energijski enoti - kWh

Prodajna cena plina je od 1.1.2019 dalje  0,0274 €/kWh  +  DDV (22%)

Dajatve za  zemeljski plin so predpisane s strani države.

2. Omrežnina (storitev distribucije zemeljskega plina po plinovodnem omrežju):

Distribucija zemeljskega plina je regulirana dejavnost, ki jo regulira Agencija za energijo.

V povezavi z opravljeno storitvijo distribucije končnim odjemalcem JAVNO PODJETJE PLINOVOD d.o.o. SEVNICA zaračunava omrežnino, ki je sestavljena iz zneska za distribucijo in zneska za meritve.

Za potrebe obračuna zneska za distribucijo so odjemalci zemeljskega plina, glede na predvideno letno distribuirano količino zemeljskega plina, razvrščeni v odjemne skupine.

Cena za distribucijo zemeljskega plina za posamezno odjemno skupino je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del predstavlja znesek pavšala, ki ga plačujejo odjemalci v prvih devetih tarifnih skupinah, cene za priključno moč, ki jo plačujejo odjemalci v 6.,7.,8. in 9. skupini glede na vrednosti priključne moči plinskih trošil in cene zmogljivosti, ki jo plačujejo samo odjemalci od 10. skupine dalje glede na zakupljeno distribucijsko zmogljivost v kWh/dan. Variabilni del pa predstavlja ceno za porabljen zemeljski plin.

Cena za distribucijo zemeljskega plina  glede na odjemno skupino na mesec in cena meritev, je razvidna iz spodnjih tabel (Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica – Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31.12.2018 in Soglasje Agencije za energijo št. 211-30/2018-20/457, z dne 14.12.2018.

Tarifne postavke za distribucijo, od 1.1.2019 do 31.12.2021

Odjemna skupina

Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]

CDKi

Zakupljena zmogljivost

Pavšal

(CFPi)

Moč

(CFMi)

Zmogljivost

(CFZi)

Poraba

(CVPi)

Enota

[kWh/leto]

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(kWh/dan)]

[EUR/kWh]

CDK1

0 – 2 000

1,37034

 

 

   0,02750

CDK2

2 001 – 5 000

3,29338

 

 

   0,01595

CDK3

5 001 – 15 000

5,12050

 

 

   0,01156

CDK4

15 001 – 25 000

6,76491

 

 

   0,01025

CDK5

25 001 – 50 000

9,59238

 

 

   0,00889

CDK6

50 001 - 100 000

13,70340

     0,36999

 

   0,00815

CDK7

100 001 - 300 000

18,27120

     0,36999

 

   0,00815

CDK8

300 001 - 800 000

25,12290

     0,36999

 

   0,00815

CDK9

800 001 – 1 300 000

31,97460

     0,36999

        0,0000

   0,00632

CDK10

1 300 001 – 2 000 000

 

 

        0,05527

    0,00505

CDK11

2 000 001 – 6 000 000

 

 

        0,04157

    0,00429

CDK12

6 000 001 - 10 000 000

 

 

        0,03700

    0,00428

CDK13

10 000 001 - 50 000 000

 

 

        0,03243

    0,00375

CDK14

50 000 001 - 150 000 000

 

 

        0,02604

    0,00322

CDK15

Nad 150 000 000

 

 

        0,02421

    0,00319

Tarifne postavke za meritve od 1.1.2019 do 31.12.2021:

Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]

[EUR]

Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave

VL

1,2519

Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja

VU

0,8346

Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja

VN

 

0,6259

Mesečni znesek za izvajanje meritev za posamezno merilno mesto predstavlja zmnožek osnovne cene za izvajanje meritev ter značilnost merilne naprave (števca). Skoraj vsi gospodinjski odjemalci imajo vgrajen mehovni plinomer G4, za katerega velja faktor 1,1. Veliki odjemalci, katerih letni odjem presega sto tisoč standardnih kubičnih metrov na enem odjemnem mestu  imajo k merilni napravi prigrajen tudi korektor temperature oziroma korektor temperature in tlaka.
Katero osnovno ceno za izvajanje meritev bo uporabil sistemski operater pri zaračunavanju zneska za meritve je odvisno od lastništva merilne naprave in obsega storitev, ki jih nudi in so razvidne v zgornji tabeli.

Primer izračuna cene odjema zemeljskega plina za odjemalca, ki je v enem mesecu porabil  300 m3 plina in spada 3. Odjemno skupino (tipično gospodinjstvo):

Pretvorbeni faktor (z) za izračun ekvivalentne količine volumskih enot v Nm3

(Nm3 = normalni m3, je količina zemeljskega plina v volumnu enega kubičnega metra pri absolutnem tlaku 1,01325 bar in 0 o C)

V izračunih je upoštevana srednja nadmorska višina distribucijskega območja v mestu Sevnica,  H = 190 m

Pretvorbeni faktor   z = 0,95070

Za merilne naprave brez korektorja temperature in tlaka, vgrajene v objektu, pri efektivnem tlaku Peff = 23 mbar in obračunski temperaturi Teff = 288,15 K (ali 15 o C

Izračun ekvivalentne količine volumskih enot v Nm3:

300  m3    x   0,95070    =   285,20  Nm3

Tako izračunana količina se pomnoži s faktorjem povprečne zgornje kurilnosti zemeljskega plina za notranje izstopne točke v prenosnem sistemu zemeljskega plina za pretekli mesec, za volumsko enoto Nm3 (kWh/Nm3). Faktor povprečne zgornje kurilne vrednosti za pretekli mesec, objavlja operater prenosnega sistema (Plinovodi d.o.o. Ljubljana) na svoji spletni strani – povezava:  http://www.plinovodi.si/

Faktor za leto 2020 po mesecih:

 januar    -   11,287             maj     -   11,384

februar   -   11,342             junij   -    11,346

marec     -   11,351

april        -   11,366

Povprečni letni faktor za leto 2019 je 11,342 kWh/Nm3

Povprečni letni faktor za leto 2018 je  11,33 kWh/Nm3.

285,20  Nm3    x    11,33 kWh/Nm3    =   3231  kWh

Izračunana vrednost predstavlja obračunsko količino energijskih enot, izraženih v kWh.

1

Pavšal mesečno: Cdk3

5,1205 €

2

Cena porabe = 0,01156 €/kWh x 3231 kWh =

37,3504 €

3

 

4

Cena meritev = 0,8346 €/mesec x 1,1
(faktor za plinomer velikosti G4 = 1,1)

Dodatek prihranki energije = 0,00080 x 3231 kWh

0,9181 €

2,5848 €

 

Skupaj omrežnina

45,9733 €

5

Cena plina  = 0,0274 €/kWh x 3231 kWh =

88,5294 €

6

Ekološka taksa na CO2 = 0,00315 €/kWh x 3231 kWh

10,1777 €

7

8

Trošarina = 0,00171 €/kWh x 3231 kWh

Prispevek OVE SPTE = 0,00099 €/kWh x 3231 kWh

5,5250 €

3,1987 €

 

Skupaj brez DDV

153,4041 €

7

DDV 22 %

33,7489 €

Skupaj z DDV

187,1530 €

Trošarina – cena je 0,00171 €/kWh (Odredba o pretvorbi zneska trošarine za zemeljski plin, Uradni list RS, št. 81/2016)

Ekološka taksa (CO2)  - Cena obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida je 0,00315 €/kWh  (Uredba o okoljski dajatvi na obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida, Uradni list RS, št. 22/2016 – Tabela 1)

Dodatek prihranki energije - Višina dodatka prihranki energije je 0,00080 €/kWh (Uredba o zagotavljanju prihrankov energije, Ur. list št. 96/2014 – 10. člen Uredbe).

Prispevek OVE SPTE – cena prispevka je 0,00099 €/kWh (Uredba o načinu določanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v so proizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, Uradni list RS, št. 46/2015).        

Operater distribucijskega sistema izvaja tudi ostale storitve, ki niso zajete v tarifnih postavkah omrežnine.

Cene za ostale storitve so razvidne iz spodnje tabele (Soglasje Agencije za energijo, št. 211-30/2018-20/457, z dne 14.12.2018

 

Javno podjetje Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica
Določitev tarifnih postavk za ostale storitve.
 
  2019                                    2020                     2021
   
A.PODATKOVNE STORITVE 
A.01Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema[EUR/račun]3,253,253,25
A.02Ponovni izpis računa in položnice[EUR/izpis]2,252,252,25
A.03Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema[EUR/izpis]2,372,372,37
A.04Strošek drugega in naslednjih opominov[EUR/opomin]2,832,832,83
B. STORITVE NA SISTEMU - PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA SISTEMA
B.01Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom na lokaciji odjemnega mesta[EUR/storitev]23,3523,3523,35
B.02Izredni odčitek merilne naprave, ki omogoča daljinski dostop do podatkov meritev[EUR/storitev]0,000,000,00
B.03Daljinski odklop odjemnega mesta, opremljenega z opremo, ki omogoča upravljanje na daljavo[EUR/storitev]0,000,000,00
B.04Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez demontaže plinomera)[EUR/storitev]23,3523,3523,35
B.05Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in demontažo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25)[EUR/storitev]43,1843,1843,18
B.06Neuspešen poskus odklopa[EUR/storitev]28,8528,8528,85
B.07Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez vgradnje plinomera)[EUR/storitev]18,3518,3518,35
B.08Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in vgradnjo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25)[EUR/storitev]26,6826,6826,68
B.09Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije do 50 kW ali za manjši obseg izvedenih instalacij[EUR/storitev]18,0018,0018,00
B.10Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije nad 50 kW ali za večji obseg izvedenih instalacij[EUR/storitev]27,0027,0027,00
B.11Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa[EUR]0,000,000,00
B.12Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW[EUR/storitev]28,8528,8528,85
B.13Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW[EUR/storitev]39,8539,8539,85
B.14Kontrolni pregled točnosti meritev mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na zahtevo uporabnika[EUR/storitev]26,6826,6826,68
B.15Namestitev kontroliranega mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na odjemno mesto na zahtevo uporabnika[EUR/storitev]26,6826,6826,68
C. OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR
C.01Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m[EUR/storitev]42,8542,8542,85
C.02Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m po urah[EUR/h]36,0036,0036,00
C.03Nadzor v varovalnem pasu plinovoda[EUR/h]36,0036,0036,00
D. V posameznih tarifnih postavkah sklopov A, B in C so upoštevane naslednje postavke
D.01Opravila monterja[EUR/h]22,0022,0022,00
D.02Opravila delavca z visoko izobrazbo[EUR/h]36,0036,0036,00
D.03Opravila izven delovnega časa (pribitek)[EUR/h]0,000,000,00
D.04Kilometrina osebni avto[EUR/km]0,370,370,37
 

Sevnica, januar 2019

Datoteke

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000