Pogrebna in pokopališka dejavnost

Nazaj

S Pogodbo o prenosu izvajanja pokopališke dejavnosti – najem, uporaba in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic se je pokopališka dejavnost uskladila z določili Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 22/19, 174/20, 109/23). Tako je Komunala od leta 2020 dalje upravljavec vseh pokopališč (19) na območju občine Sevnica, vključno s pripadajočimi mrliškimi vežicami (15). Pred tem je Komunala izvajala javno službo urejanja in vzdrževanja pokopališč, oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev le v mestu Sevnica. 

S spremembo odloka v Uradnem listu RS, št. 109/2023, je bilo določeno, da je na podlagi zakona za upravljanje pokopališča Rožno krajevno pristojna Mestna občina Krško. S tem od 01.01.2024 dalje Komunala Sevnica ni več upravljavec pokopališča Rožno, ki je locirano na območju Mestne občine Krško. 

Upravljanje 19 pokopališč skupno predstavlja 4 479 grobnih mest.

Pogrebno dejavnost Komunala izvaja na pokopališčih Sevnica, Boštanj, Log, Loka, Breg, Razbor, Zabukovje in Podgorje. Na željo svojcev pogrebno svečanost izvedemo tudi na drugih pokopališčih. Letno opravimo okoli 130 pokopov – večina pokopov je žarnih, okoli 10% vseh pokopov je klasičnih in 10% pokopov z raztrosom. Pokop z raztrosom je mogoč na pokopališču Sevnica, Boštanj, Loka, Studenec in Tržišče.

V letu 2019 smo pričeli z izvajanjem storitve 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti in od uveljavitve storitve se je število teh prevozov povečalo. V okvir 24-urne dežurne službe je vključen vsak prevoz od kraja smrti na območju občine do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh. Letno opravimo okoli 110 prvih prevozov v okviru 24-urne dežurne službe.

Pokopališka dejavnost pomeni upravljanje pokopališč, ki zajema naslednje storitve:

 • urejenost pokopališč 
 • izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja
 • oddaja grobov v najem
 • vodenje evidenc
 • izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.

Urejenost pokopališč obsega naslednje storitve:

 • vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej;
 • odvoz odpadkov
 • porabo vode in elektrike
 • nadzorno službo
 • storitve informacijske pisarne
 • druga vzdrževalna dela (storitve najema pokopaliških objektov in naprav, storitve grobarjev in storitve pogrebnega moštva – izkop in zasutje grobne jame, prva ureditev groba, prekop posmrtnih ostankov, prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom). 

Pogrebna dejavnost obsega:

urejanje dokumentacije

 • prevoz pokojnika
 • priprava pokojnika
 • upepelitev pokojnika
 • priprava in izvedba pogreba
 • 24-urno dežurno službo v okviru pogrebne dejavnosti. 

Kontakti

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000