O projektu

Nazaj

S projektom želimo dvigniti zavest lokalnih prebivalcev o obratovanju malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) z namenom izboljševanja učinka čiščenja, varovanja virov pitne vode s poudarkom na vodovarstvenih območjih in varovanja drugih naravnih virov, kot so vodotoki, vodonosniki in habitati.

Z ustanovitvijo svetovalne pisarne bomo lokalnim prebivalcem nudili različne informacije ter strokovno podporo o izbiri ustrezne rešitve čiščenja komunalnih odpadnih vod iz gospodinjstev, vzdrževanju obstoječih MKČN ter o pomenu sonaravnega kmetovanja na vodovarstvenih območjih. Povezovali bomo lokalne skupnosti, izvajalce gospodarskih javnih služb (GJS) in prebivalce na območju lokalne akcijske skupine (LAS) Posavja.

Za prebivalce Posavja je zelo pomembno ohranjanje vodnih virov. Vplivna območja vodnih virov so običajno stičišča različnih interesov. Na teh območjih se izvaja kmetijska dejavnost, kjer se lahko neustrezno rokuje z različnimi fitofarmacevtskimi, gnojenje kmetijskih površin je lahko neustrezno, poteka promet, obstajajo nelegalni posegi v prostor (ki negativno vplivajo na biodiverziteto in naravne habitate) in nastajajo komunalne odpadne vode iz gospodinjstev. Neočiščene komunalne odpadne vode obremenjujejo okolje in predvsem podzemne vode, zato je čiščenje odpadnih vod ključnega pomena za varovanje vodnih virov.

Slovenska zaveza do Evropske unije je, da bo zagotovila ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda (tudi) na območju razpršene gradnje. Večinski delež slovenskega ozemlja predstavlja razpršeno poselitev, okoljsko občutljiva in varovana območja (kraška zemljišča, vodovarstvena območja, Natura 2000 itd.), zato je zelo pomembno, da zagotovimo učinkovito odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda z individualnimi sistemi (MKČN). Skladno z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 s spremembami) in Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 s spremembami; v nadaljevanju: Uredba) so uporabniki na območju razpršene gradnje dolžni urediti čiščenje komunalne odpadne vode. V zakonodaji so določeni roki in območja, predvidena za opremljanje z javno kanalizacijo, s tem pa tudi območja razpršene gradnje, kjer bo potrebna vgradnja individualnih MKČN. Za občane je ureditev čiščenja komunalnih odpadnih vod dodaten strošek. Da bi dosegli zastavljeni cilj ureditve (čiščenja) komunalnih odpadnih vod, nekatere občine že objavljajo razpise za sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in izgradnje malih čistilnih naprav do 50 PE.

Uradni podatki

Kontakt

Komunala Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0023/00023

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Komunala d.o.o. Sevnica
Matična številka: 5068088000